3G sieť slovenského O2 vraj nie je šifrovaná

Ko­mu­ni­ká­ciu cez GSM a UMTS mož­no od­po­čú­vať. Sved­čia o tom dve pre­zen­tá­cie z hac­ker­skej kon­fe­ren­cie 31. Chaos Com­mu­ni­ca­tion Con­gress (31C3) v Ham­bur­gu.

Dva­ja od­bor­ní­ci Kar­sten Nohl a To­bias En­gel pou­ká­za­li na zá­važ­né bez­peč­nos­tné prob­lé­my v ma­na­žo­va­com pro­to­ko­le SS7, kto­rý pou­ží­va­jú mo­bil­ní ope­rá­to­ri po ce­lom sve­te. Ak ma­jú útoč­ní­ci pot­reb­né zna­los­ti, mô­žu zís­kať prís­tup k lo­ka­li­zač­ným úda­jom, ale aj k ob­sa­hu ko­mu­ni­ká­cie. Pot­re­bu­jú na to poz­nať len te­le­fón­ne čís­lo cie­ľo­vé­ho za­ria­de­nia.

Nohl vo svo­jej pre­zen­tá­cii upo­zor­nil aj na ne­šif­ro­va­né 3G sie­te od­ha­le­né pro­jek­tom GSM Map, kto­rý iden­ti­fi­ko­val päť ta­kých­to sie­tí, z to­ho jed­na je na Slo­ven­sku. Ho­ci Nohl ne­me­no­val, kto­rá slo­ven­ská sieť ne­má šif­ro­va­nie, od­ha­ľu­je to sprá­va pub­li­ko­va­ná na GSM Map. Pod­ľa dát z jú­na je ňou sieť O2.

„Pos­led­né me­ra­nia, kto­ré sme dos­ta­li zo Slo­ven­ska, sú z jú­na. V tom­to ča­se sieť O2 ne­pos­ky­to­va­la šif­ro­va­nie žiad­ne­mu 3G pou­ží­va­te­ľo­vi ne­zá­vis­le od SIM kar­ty," uvie­dol Nohl pre server DSL.sk v reak­cii na otáz­ku, či je ab­sen­cia šif­ro­va­nia li­mi­to­va­ná len na niek­to­ré SIM.

Ab­sen­cia šif­ro­va­nia v 3G sie­ti pod­ľa Noh­la zna­me­ná, že po ús­peš­nom od­chy­te­ní bez­drô­to­vé­ho pre­no­su z blíz­ke­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu v ta­kej­to sie­ti mož­no zís­kať prís­tup k ho­vo­rom, SMS a pre­ná­ša­ným dá­tam.

Zo spo­loč­nos­ti O2 sme dos­ta­li ofi­ciál­ne sta­no­vis­ko k uve­de­ným tvr­de­niam, vy­jad­re­nie uvá­dza­me v pl­nom zne­ní:

"Sieť od O2 je štan­dar­dne za­bez­pe­če­ná a šif­ro­va­ná."

Zdroj: spie­gel.de
dsl.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter