Prichádza hybridná satelitná televízia, vstupný balík bude pod jedno euro

ANTIK_telekom.JPG Antik vstu­pu­je na ce­los­lo­ven­ský trh slu­žieb pla­te­nej sa­te­lit­nej te­le­ví­zie. Pr­vá po­nu­ka sa­te­lit­ných slu­žieb ob­sa­hu­je naj­väč­ší po­čet HD prog­ra­mov na na­šom tr­hu, ako aj vstup­ný ba­lík za 0,99 eura/me­siac.

Ope­rá­tor oča­ká­va naj­viac klien­tov v Ro­din­nom ba­lí­ku, kto­rý bu­de stáť 8,80 eura a po­núk­ne viac ako 80 ka­ná­lov. ANTIK po­núk­ne služ­by vo for­me de­kó­do­va­cej kar­ty za 29 eur a sa­te­lit­né­ho HD boxu za 69 eur. V ce­ne všet­kých ba­lí­kov je aj TV ar­chív až na 10 dní do mi­nu­los­ti a pri ob­jed­na­ní dvoch ba­lí­kov si klien­ti mô­žu te­le­ví­ziu vy­chut­ná­vať aj na mo­bi­le bez do­da­toč­ných pop­lat­kov. Pri re­gis­trá­cii do 31. 12. zís­ka klient roz­ší­re­ný Ro­din­ný pré­mio­vý ba­lík na 3 me­sia­ce za­dar­mo. Služ­by sa­te­lit­nej te­le­ví­zie sú bez via­za­nos­ti.

„Ako pr­ví na Slo­ven­sku sme prip­ra­vi­li nao­zaj­stnú hyb­rid­nú sa­te­lit­nú inter­ne­to­vú te­le­ví­ziu, kde HD ob­sah a naj­sle­do­va­nej­šie ka­ná­ly vy­sie­la­me cez sa­te­lit a ďal­šie ka­ná­ly cez inter­net," vy­svet­ľu­je Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ANTIK Te­le­com. „Na­še ba­lí­ky zá­ro­veň ob­sa­hu­jú aj mo­bil­nú te­le­ví­ziu a pri všet­kých po­nú­ka­me v ce­ne aj TV ar­chív." Po­nu­ka Anti­ku je ur­če­ná naj­prv exis­tu­jú­cim klien­tom bez­drô­to­vé­ho inter­ne­tu v ro­din­ných do­moch, kto­rí ju zís­ka­jú ako sú­časť ba­lí­ka trip­le-play bez­plat­ne - v rám­ci pla­te­nia sú­čas­né­ho pau­šá­lu.

ANTIK Te­le­com bu­de vy­sie­lať svo­je prog­ra­my štan­dar­dom DVB-S2 kó­do­va­ne pros­tred­níc­tvom dru­ži­ce Eutel­sat 16 na po­lo­he 16 stup­ňov vý­chod­ne, len nie­koľ­ko stup­ňov od ob­ľú­be­nej po­zí­cie 19,2E. To umož­ní klien­tom pa­ra­lel­ne pou­ží­vať pla­te­né služ­by Anti­ku a zá­ro­veň stov­ky bez­plat­ných prog­ra­mov z dru­žíc As­tra a Eutel­sat len pri mi­ni­mál­nych nák­la­doch na no­vé za­ria­de­nia. Prog­ra­my zo sa­te­li­tu sú v štan­dar­dnom roz­lí­še­ní s dá­to­vým to­kom 3 Mb/s a v HD roz­lí­še­ní 6 Mb/s. Ok­rem to­ho sú v služ­be za­hr­nu­té aj de­siat­ky TV sta­níc cez inter­net, roz­siah­ly TV ar­chív, nah­rá­va­nie, inter­net v TV, me­diál­ny preh­rá­vač a ďal­šie služ­by zná­me už klien­tom ANTIK SmartTVBoxu.

Prog­ra­my Anti­ku mož­no sle­do­vať po­mo­cou štan­dar­dné­ho sa­te­lit­né­ho set-top boxu ale­bo aj so sa­mos­tat­nou kar­tou, kto­rú klient po­mo­cou tzv. CAM mo­du­lu pou­ži­je vo svo­jom te­le­ví­zo­re ale­bo boxe s pod­po­rou štan­dar­du DVB-S2. Dis­tri­bú­cia za­ria­de­ní sa bu­de us­ku­toč­ňo­vať po ce­lom úze­mí Slo­ven­ska cez veľ­ké pre­daj­né sie­te, ne­zá­vis­lých pre­daj­cov aj inter­net. Inter­ne­to­vá re­gis­trá­cia sa za­čí­na na strán­ke www.anti­ksat.sk, pri­čom pri zria­ďo­va­ní bu­dú up­red­nos­tne­ní zá­ujem­co­via z pr­vých dní re­gis­trá­cie.

Zdroj: ANTIK TelecomOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter