Slovak Telekom sa zaviazal nespoplatňovať prenos čísla

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Slo­vak Te­le­kom, a. s., sa za­via­zal, že od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka, ne­bu­de vy­be­rať pop­lat­ky za pre­nos te­le­fón­nych čí­sel ku kon­ku­ren­cii. Ope­rá­tor tak rea­go­val na vý­zvu Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) zo za­čiat­ku jú­na toh­to ro­ka.

Spo­loč­nosť zve­rej­ni­la ve­rej­ný prís­ľub v pon­de­lok na svo­jej webo­vej strán­ke. "Zme­na sa tý­ka žia­dos­tí o pre­nos čís­la v rám­ci pev­nej aj mo­bil­nej sie­te," prib­lí­žil ho­vor­ca pre kor­po­rát­ne zá­le­ži­tos­ti Mar­tin Vi­dan.

Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb vy­zval za­čiat­kom jú­na te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov, aby neúč­to­va­li zá­kaz­ní­kom pop­la­tok za pre­nos čís­la. Ako v tom ča­se in­for­mo­val ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, pos­ky­to­va­te­lia ve­rej­nej te­le­fón­nej služ­by by ma­li ve­rej­ne pris­ľú­biť, že ako od­ov­zdá­va­jú­ci ani pri­jí­ma­jú­ci pod­nik ne­bu­dú po­ža­do­vať od účas­tní­kov pria­me plat­by za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la.

RÚ hod­no­tí po­zi­tív­ne fakt, že sa všet­ci te­le­fón­ni ope­rá­to­ri roz­hod­li vy­jsť v ús­tre­ty ob­ča­nom a bez pot­re­by re­gu­lá­cie naj­nes­kôr od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka pres­tá­va­jú spop­lat­ňo­vať účas­tní­kov za pre­ne­se­nie čís­la. "Slo­ven­ská re­pub­li­ka tým­to preu­ká­za­la vy­spe­losť svoj­ho tr­hu a pri­po­ji­la sa k ďal­ším vy­spe­lým kra­ji­nám EÚ, kde si ob­ča­nia bez pot­re­by re­gu­lá­cie mô­žu pre­niesť svo­je te­le­fón­ne čís­lo bez­plat­ne," poz­na­me­nal v pon­de­lok Vav­ro.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter