Telekom prináša televíznym divákom možnosť komentovať futbalové zápasy

V rám­ci ino­va­tív­ne­ho pro­jek­tu So­cial TV, kto­rý te­le­víz­nym di­vá­kom prip­ra­vil Te­le­kom v spo­lup­rá­ci s Di­gi Slo­va­kia, mô­žu fut­ba­lo­ví priaz­niv­ci ko­men­to­vať ak­tuál­ne di­anie na ih­ris­ku a za­pá­jať sa do dis­ku­sie v rám­ci fut­ba­lo­vých štú­dií.

Prís­pev­ky mož­no od­os­lať pros­tred­níc­tvom strán­ky daj­ko­ment.sk. Ko­men­tá­re sa ob­ja­via na webe a tie naj­lep­šie z nich v prie­be­hu fut­ba­lo­vých štú­dií pred zá­pas­mi a po­čas pres­tá­vok aj pria­mo na te­le­víz­nych ob­ra­zov­kách.

No­vý pro­jekt štar­tu­je na te­le­víz­nom ka­ná­li Di­gi Sport 3 už v stre­du o 20:15 pred zá­pa­som Bayern Mní­chov - AS Rím.

Tí, kto­rí sa za­po­ja a od­oš­lú svoj ko­men­tár, bu­dú za­ra­de­ní do žre­bo­va­nia o at­rak­tív­ne ce­ny. Fut­ba­lo­ví nad­šen­ci tak mô­žu vy­hrať nap­rík­lad lís­tky na zá­pas Chel­sea Lon­dýn - Spor­ting Li­sa­bon aj s le­ten­kou a uby­to­va­ním ale­bo mo­bil­né te­le­fó­ny HTC.

Viac in­for­má­cií náj­de­te na strán­ke www.daj­ko­ment.sk

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter