UPC a O2 spúšťajú služby na sledovanie televízie na počítači aj v mobiloch

Sle­do­va­nie fil­mov a te­le­ví­zie na mo­bil­ných za­ria­de­niach je čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Na Slo­ven­sku tú­to mož­nosť po­nú­ka Te­le­kom v rám­ci služ­by Ma­gio Go ale­bo HBO Go. V su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke za­čne ten­to týž­deň pos­ky­to­vať ta­ké­to služ­by hneď dvo­ji­ca ope­rá­to­rov - UPC a O2.

Od 3. no­vem­bra bu­de UPC v ČR po­nú­kať služ­bu Ho­ri­zon Go, kto­rá umož­ní sle­do­va­nie te­le­víz­nych ka­ná­lov na inter­ne­te buď pria­mo v pre­hlia­da­či, ale­bo v ap­li­ká­cii pre mo­bil­ný te­le­fón a tab­let. Ta­kým­to spô­so­bom bu­de dos­tup­ných 63 sta­níc. Do kon­ca ro­ka sa bu­de služ­ba k dis­po­zí­cii pre všet­kých zá­kaz­ní­kov za­dar­mo. Od za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka sa bu­de pos­ky­to­vať za 25 če­ských ko­rún (0,90 eura) me­sač­ne.

UPC plá­nu­je po­nú­kať služ­bu Ho­ri­zon aj na Slo­ven­sku, no pres­ný ter­mín jej spus­te­nia eš­te nie je zná­my.

Od 4. no­vem­bra spus­tí svo­ju no­vú služ­bu aj O2, bu­de mať ná­zov O2TV Go. Ta­ká­to služ­ba sí­ce bo­la k dis­po­zí­cii aj skôr, ale iba pre tých, kto­rí ma­li prí­poj­ku od toh­to ope­rá­to­ra. Te­raz sa tá­to mož­nosť ot­vá­ra pre všet­kých zá­ujem­cov, kto­rí si stiah­nu ap­li­ká­ciu pre An­droid ale­bo iOS. Prip­ra­vu­je sa aj ap­li­ká­cia pre Win­dows Pho­ne. O2TV Go po­nú­ka sle­do­va­nie 20 ka­ná­lov a mož­nosť nah­rá­va­nia prog­ra­mov (10 ho­dín). Ce­na me­sač­né­ho pau­šá­lu je 199 ko­rún (7,15 eura).

Zdroj: o2.cz
zi­ve.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter