Orange Slovensko s poklesom výnosov o 9 %. Chýbajú príjmy z prepojovacích poplatkov a roamingu.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, spo­loč­nosť Oran­ge Slo­ven­sko, do­sia­hol k 30. sep­tem­bru toh­to ro­ka me­dzi­roč­ný pok­les vý­no­sov o 9 % na 431,3 mil. eur. Ako ďa­lej in­for­mo­va­la spo­loč­nosť, na tom­to pok­le­se sa viac ako z po­lo­vi­ce pod­pí­sa­la pok­ra­ču­jú­ca re­gu­lá­cia pre­po­jo­va­cích pop­lat­kov a roa­min­go­vých sa­dzieb.

Po vy­lú­če­ní re­gu­lač­ných vply­vov, vrá­ta­ne roa­min­gu, však cel­ko­vé vý­no­sy kles­li v tre­ťom kvar­tá­li o 3 %. V rám­ci vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb bo­li naj­rý­chlej­šie ras­tú­cou zlož­kou vý­no­sy z mo­bil­ných neh­la­so­vých slu­žieb. Na cel­ko­vých vý­no­soch tvo­ri­li 27 %, pri­čom me­dzi­roč­ne sa zvý­ši­li o 7 %.

Ku kon­cu sle­do­va­né­ho ob­do­bia evi­do­val Oran­ge spo­lu 2,814 mil. zá­kaz­ní­kov mo­bil­ných slu­žieb, čo je o 2 % viac ako pred ro­kom. Po­čet zá­kaz­ní­kov fixné­ho inter­ne­tu a di­gi­tál­nej te­le­ví­zie sa zvý­šil o 48 % na viac ako 199 tis., z to­ho je 77 tis. zá­kaz­ní­kov mo­bil­nej TV.

Oran­ge Slo­ven­sko je in­teg­ro­va­ný te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor pos­ky­tu­jú­ci kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti na Slo­ven­sku. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter