Orange: Navzájom zadarmo SMS a MMS správy, zľava 5 eur z paušálu na pevný internet alebo tablet za 1 euro

Naj­väč­ším via­noč­ným dar­če­kom Oran­geu sú pop­ri vzá­jom­ných bez­plat­ných vo­la­niach bez­plat­né SMS a MMS sprá­vy, kto­ré Oran­ge pri­dá­va do služ­by Nav­zá­jom za­dar­mo auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne pre všet­kých svo­jich zá­kaz­ní­kov. Tú­to od­me­nu zís­ka­jú auto­ma­tic­ky všet­ci, kto­rí si bez­plat­nú služ­bu Nav­zá­jom za­dar­mo ak­ti­vu­jú, ale aj tí, kto­rí ju už ma­jú. Vzá­jom­né bez­plat­né vo­la­nia a sprá­vy zís­ka­jú len tak, bez akej­koľ­vek via­za­nos­ti, resp. zme­ny svoj­ho pau­šá­lu ale­bo do­da­toč­ných pop­lat­kov.

Kaž­dý zá­kaz­ník Oran­geu s pau­šá­lom s me­sač­ným pop­lat­kom as­poň 20 € si mô­že v Oran­gei vy­tvo­riť sku­pi­nu na bez­plat­nú vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu so štyr­mi svo­ji­mi blíz­ky­mi - ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi či ka­ma­rát­mi. V rám­ci sku­pi­ny si mô­žu všet­ci nav­zá­jom vo­lať a od 24. ok­tób­ra aj po­sie­lať SMS a MMS sprá­vy za­dar­mo bez akých­koľ­vek ob­me­dze­ní.

Vý­ho­du vzá­jom­nej bez­plat­nej ko­mu­ni­ká­cie mô­žu vy­uží­vať všet­ci zá­kaz­ní­ci Oran­geu vrá­ta­ne zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb. Pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí by sa chce­li stať člen­mi ta­kej­to sku­pi­ny, má Oran­ge aj Šikov­nú Pri­mu so štar­to­va­cím kre­di­tom 10 eur vo via­noč­nej po­nu­ke za 5 eur.

Oran­ge eš­te viac zvý­hod­ňu­je po­nu­ku pre tých zá­kaz­ní­kov, kto­rí si skom­bi­nu­jú mo­bil­né služ­by s pev­ný­mi. Pri vý­be­re aké­ho­koľ­vek pev­né­ho inter­ne­tu či vý­hod­né­ho ba­lí­ka op­tic­ké­ho inter­ne­tu s TV si mô­žu vy­brať jed­nu z od­mien, kto­rú im Oran­ge prip­ra­vil. Kaž­dý zá­kaz­ník, kto­rý má v Oran­gei aký­koľ­vek hla­so­vý pau­šál s me­sač­ným pop­lat­kom as­poň 10 eur, mô­že zís­kať pev­ný inter­net do svo­jej do­mác­nos­ti ale­bo vý­hod­ný ba­lík inter­ne­tu s TV te­raz so zľa­vou až 5 € me­sač­ne po do­bu 30 me­sia­cov.

Tí zá­kaz­ní­ci, kto­rí sa nech­cú ob­me­dzo­vať len na pev­né pri­po­je­nie a chcú byť on-li­ne vša­de, aj mi­mo svoj­ho do­mo­va, si mô­žu k pev­né­mu inter­ne­tu zob­rať aj tab­let za 1 euro a k ne­mu Mo­bil­ný inter­net Štart za po­lo­vi­cu, len za 4,99 eur me­sač­ne. Ak­tuál­ne pok­ry­tie mo­bil­nej dá­to­vej 3G a 4G sie­te Oran­geu do­sa­hu­je 88 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska, do kon­ca ro­ka to bu­de 90 %.

Ak­tuál­na po­nu­ka pev­ných inter­ne­tov od Oran­geu


Služ­by
na op­ti­ke

Me­sač­ný pop­la­tok
s tab­le­tom za 1 €

Me­sač­ný pop­la­tok
pre ver­ných so zľa­vou 5 €

Fi­ber­Net
s TV

te­le­ví­zia

21,99 €

21,99 €

inter­net

16,99 €

pev­ná lin­ka


Fi­ber­Net

inter­net

16,99 €

16,99 €

11,99 €

Fi­ber­Net Mi­ni

inter­net

14,99 €

14,99 €

9,99 €

Pev­ný
inter­net DSL

Me­sač­ný pop­la­tok
s tab­le­tom za 1 €

Me­sač­ný pop­la­tok
pre ver­ných so zľa­vou 5 €

Pev­ný
inter­net
DSL 5

14,99 €

14,99 €

9,99 €

Pev­ný
inter­net
DSL 10

16,99 €

16,99 €

11,99 €

Pev­ný
inter­net
DSL 20

21,99 €

21,99 €

16,99 €

Pev­ný
inter­net
DSL 50

23,99 €

23,99 €

18,99 €


Všet­kým zá­kaz­ní­kom, kto­rí sa roz­hod­nú pre kto­rý­koľ­vek neob­me­dze­ný pau­šál Pan­ter Pro, Oran­ge auto­ma­tic­ky ako od­me­nu pri­ba­lí na vý­hod­nej­šiu ko­mu­ni­ká­ciu v roa­min­gu 1000 mi­nút na pri­chá­dza­jú­ce roa­min­go­vé ho­vo­ry v EÚ a pri pau­šá­le Pan­ter Pro 65 eur a 100 eur na­vy­še aj 100 mi­nút od­chá­dza­jú­cich roa­min­go­vých ho­vo­rov v EÚ na ce­lú do­bu via­za­nos­ti.

Kaž­dý zá­kaz­ník, kto­rý sa roz­hod­ne vy­užiť po­nu­ku Oran­geu a pre­niesť si svo­je čís­lo od kon­ku­ren­cie, bu­de za pre­nos svoj­ho čís­la od­me­ne­ný. Ako bo­nus za pre­nos pev­né­ho inter­ne­tu zís­ka až 90 eur po do­bu 30 me­sia­cov a pri pre­no­se mo­bil­né­ho čís­la cez e-shop zís­ka bo­nus 150 eur ako 5-euro­vú zľa­vu z me­sač­né­ho pop­lat­ku za pau­šál.

Už 24. ok­tób­ra 2014 ot­vá­ra Na­dá­cia Oran­ge ďal­ší roč­ník tra­dič­né­ho pred­via­noč­né­ho cha­ri­ta­tív­ne­ho prog­ra­mu Da­ruj­te Via­no­ce. Aj ten­to rok ním vy­tvá­ra pries­tor pre dob­rých ľu­dí a ich ná­pa­dy, kto­ré po­mô­žu sprí­jem­niť via­noč­né sviat­ky iným - naj­mä cho­rým, opus­te­ným, ľu­ďom bez do­mo­va či v hmot­nej nú­dzi. Toh­to­roč­ný v po­ra­dí už 13. roč­ník prog­ra­mu Da­ruj­te Via­no­ce však bu­de vý­ni­moč­ný. K su­me 50 000 eur, kto­ré na prog­ram ten­to rok vy­čle­ni­la Na­dá­cia Oran­ge, pri­dá ďal­šie prís­pev­ky to­tiž aj Oran­ge za svo­jich zá­kaz­ní­kov. Za kaž­dý pau­šál, inter­net, te­le­ví­ziu ale­bo inú služ­bu, kto­rú si zá­kaz­ník v Oran­gei vez­me v ob­do­bí od 24. ok­tób­ra do 1. de­cem­bra 2014, pris­pe­je Oran­ge do gran­to­vé­ho prog­ra­mu Da­ruj­te Via­no­ce su­mou 50 cen­tov. Vďa­ka to­mu bu­de môcť kraj­šie Via­no­ce pre­žiť eš­te viac ľu­dí v nú­dzi.

Zdroj: Orange


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter