Telekom ponúkne vo vianočnej kampani dva paušály za cenu jedného

No­vá ak­cio­vá po­nu­ka je ur­če­ná pre ce­lú ro­di­nu: exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov, kto­rí bu­dú predl­žo­vať ale­bo pre­chá­dzať na pau­šá­ly Hap­py, a aj ich prí­buz­ných - tí mô­žu prejsť od iných ope­rá­to­rov ale­bo ak­ti­vo­vať si pau­šál za vý­hod­nej­ších pod­mie­nok. Aj na niž­ších prog­ra­moch sú k dis­po­zí­cii neob­me­dze­né vo­la­nia na tri čís­la či do sie­te Te­le­ko­mu (i všet­kých slo­ven­ských sie­tí), ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi se­bou bu­dú mať za­ru­če­nú vo všet­kých pau­šá­loch.

Ak si zá­kaz­ník ak­ti­vu­je ale­bo predĺži vo via­noč­nej kam­pa­ni pau­šál Hap­py, zís­ka aj kód, kto­rým mô­že ak­ti­vo­vať svoj­mu blíz­ke­mu ďal­ší pau­šál Hap­py so zľa­vou až 100 %. Kód bu­de pla­tiť 30 dní a zá­kaz­ník ho dos­ta­ne vo for­me SMS.

Kód so zľa­vou 50 ale­bo 100 % bu­de môcť vy­užiť no­vý zá­kaz­ník v sie­ti Te­le­ko­mu, t. j. buď ten, kto­rý si ak­ti­vu­je no­vú SIM kar­tu, ale­bo ten, kto­rý pre­chá­dza z inej sie­te a pre­ná­ša si svo­je čís­lo do Te­le­ko­mu. Pau­šál so zľa­vou mož­no vy­uží­vať vo ver­zii bez ak­cio­vé­ho te­le­fó­nu.

Dva naj­niž­šie prog­ra­my Hap­py - Hap­py XS mi­ni a Hap­py XS - zís­ka zá­kaz­ník so 100 % zľa­vou.

Hap­py XS je rie­še­nie naj­mä pre de­ti i se­nio­rov a ob­sa­hu­je nas­le­du­jú­ce služ­by:

- neob­me­dze­né vo­la­nia do sie­te Te­le­kom ve­čer a ví­kend
- neob­me­dze­né vo­la­nia na čís­la 3 čís­la do sie­te Te­le­kom
- 50 mi­nút do všet­kých sie­tí SR a EÚ
- 100 MB dát v mo­bi­le

Vďa­ka kó­du mô­že zá­kaz­ník ušet­riť za dva ro­ky viac ako 200 €.

Os­tat­né pau­šá­ly Hap­py mô­že zá­kaz­ník zís­kať so zľa­vou 50 %: Hap­py M, L, XL vo­la­nia, XL, XXL a Pro­fi.

Nap­rík­lad Hap­py XL vo­la­nia bu­de k dis­po­zí­cii za 12,99 € me­sač­ne a ob­sa­hu­je:

- neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí SR
- 1000 mi­nút na vo­la­nia do EÚ
- 1000 mi­nút na pri­ja­té ho­vo­ry v roa­min­gu EÚ
- 500 MB dát v mo­bi­le

Ale­bo Hap­py XL bu­de k dis­po­zí­cii za 16,99 € me­sač­ne a ob­sa­hu­je:

- neob­me­dze­né vo­la­nia do všet­kých sie­tí SR
- 1000 mi­nút na vo­la­nia do EÚ
- 1000 mi­nút na pri­ja­té ho­vo­ry v roa­min­gu EÚ
- neob­me­dze­né SMS a MMS
- 4000 MB dát v mo­bi­le

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter