SWAN spustil sieť v Trnave, ostatní operátori však odmietli rokovať o komerčnom národnom roamingu

Spo­loč­nosť SWAN, a. s. štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor na slo­ven­skom tr­hu, pred­vie­dol ve­rej­né tes­to­va­cie ho­vo­ry v mo­bil­nej 4G sie­ti v Tr­na­ve. Zá­ro­veň ozná­mil pre­fix te­le­fón­nych čí­sel, kto­ré má re­zer­vo­va­né pre zá­kaz­ní­kov, a to 0950. Pres­ný ter­mín ko­mer­čných slu­žieb a po­nu­ku však štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor eš­te nez­ve­rej­nil.

"Mám po­cit, že sa na­chá­dza­me v stred­nej až zá­ve­reč­nej čas­ti pro­ce­su spus­te­nia mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra. Je­den míľ­nik, bez kto­ré­ho ope­rá­to­ra spus­tiť ne­bu­de­me môcť, je pod­pis zmlu­vy a všet­ky tech­no­lo­gic­ké ve­ci, kto­ré sú­vi­sia s ná­rod­ným roa­min­gom," po­ve­dal vo štvr­tok na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii pred­se­da pred­sta­ven­stva SWAN Ju­raj On­driš.

Ako ďa­lej do­dal, zvyš­ní ope­rá­to­ri so spo­loč­nos­ťou SWAN od­miet­li ro­ko­vať o ko­mer­čnom ná­rod­nom roa­min­gu. "Zos­tá­va nám mož­nosť, kto­rá nám bo­la pris­ľú­be­ná v li­cen­cii, to zna­me­ná li­cenč­ný ná­rod­ný roa­ming, kde to je via­za­né na pod­mien­ku 20-per­cen­tné­ho pok­ry­tia po­pu­lá­cie," prib­lí­žil On­driš. Pod­ľa je­ho slov spo­mí­na­nú pod­mien­ku by mal ope­rá­tor do­siah­nuť v prie­be­hu de­cem­bra toh­to ro­ka.

SWAN zís­kal v ten­dri li­cen­ciu na 2 x 15 MHz v pás­me 1 800 MHz a v sta­no­ve­ných ter­mí­noch za­čal pou­ží­vať pri­de­le­né frek­ven­cie vo via­ce­rých mes­tách na Slo­ven­sku. "Tr­na­va je jed­ným z na­šich stra­te­gic­kých kraj­ských miest pok­ry­tia, nie­len dos­tup­nos­ťou, geog­ra­fiou ale i naj­väč­ším poč­tom SWAN zá­kaz­ní­kov. Prá­ve tu by sme chce­li pri­niesť mo­bil­né služ­by v pre­mié­re," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mi­ros­lav Stre­čan­ský.

Do kon­ca toh­to ro­ka ope­rá­tor plá­nu­je vy­bu­do­vať na Slo­ven­sku 300 zá­klad­ňo­vých sta­níc, do troch ro­kov pl­no­hod­not­nú mo­bil­nú 4G sieť s viac ako 1 100 zá­klad­ňo­vý­mi sta­ni­ca­mi. Cel­ko­vo plá­nu­je SWAN do pro­jek­tu mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra in­ves­to­vať 50 až 100 mil. eur. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor SWAN pos­ky­tu­je elek­tro­nic­ké služ­by od ro­ku 2000. Vy­bu­do­val vlas­tnú op­tic­kú sieť s európ­sky­mi pa­ra­met­ra­mi a s poč­tom viac ako 50 tis. zá­kaz­ní­kov. Je tre­tím naj­väč­ším pos­ky­to­va­te­ľom inter­ne­tu na Slo­ven­sku.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter