O2 odštartuje prevádzku 4G siete v Bratislave a Košiciach už o pár mesiacov

Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia plá­nu­je štart pre­vádz­ky naj­rý­chlej­šie­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu LTE (Long Term Evo­lu­tion) ale­bo 4G pre zá­kaz­ní­kov v Bra­tis­la­ve a v Ko­ši­ciach v de­cem­bri toh­to ro­ka. In­for­mo­val o tom vo štvr­tok te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor.

"Mo­men­tál­ne je na tr­hu asi 4,6 per­cen­ta zá­kaz­ní­kov so za­ria­de­ním schop­ným pra­co­vať v 4G sie­ti. V tom­to ro­ku za­čne­me Bra­tis­la­vou a Ko­ši­ca­mi, v bu­dú­com ro­ku chce­me pok­ryť 4G sie­ťou 50 per­cent po­pu­lá­cie Slo­ven­ska," po­ve­dal ge­ne­rál­ny ria­di­teľ O2 Slo­va­kia Mar­tin Vl­ček.

Am­bí­ciou O2 je pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií pok­ryť 70 % po­pu­lá­cie eš­te pred po­vin­ným ter­mí­nom, kto­rý je pre pri­de­le­né frek­ven­cie ur­če­ný na ko­niec ro­ka 2018. Spo­lu s in­ves­tí­ciou do bu­do­va­nia 4G sie­te pok­ra­ču­je ope­rá­tor aj v roz­ši­ro­va­ní vlas­tnej 3G sie­te a mo­der­ni­zá­cii 2G sie­te. V sú­čas­nos­ti 3G sieť od O2 pok­rý­va 61,1 % po­pu­lá­cie SR. Po­čas toh­to ro­ka ope­rá­tor po­sil­nil 180 lo­ka­lít a pos­ta­vil 20 no­vých lo­ka­lít 3G. Do ap­rí­la bu­dú­ce­ho ro­ka pri­bud­ne ďal­ších 90 lo­ka­lít a O2 tak do­siah­ne 65-per­cen­tné 3G pok­ry­tie po­pu­lá­cie SR.

Spo­loč­nosť vstú­pi­la na slo­ven­ský trh v ro­ku 2006 ako sú­časť špa­nielskej sku­pi­ny Te­le­fó­ni­ca. Svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007 a pos­ky­to­va­la služ­by pod znač­kou O2. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mld. eur. Na zá­kla­de do­ho­dy sa fir­ma mu­se­la pre­me­no­vať, ale ope­rá­tor mô­že pou­ží­vať znač­ku O2 naj­bliž­šie šty­ri ro­ky.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter