Orange neplánuje ďalšie akvizície

Fran­cúz­ska te­le­ko­mu­ni­kač­ná sku­pi­na Oran­ge v sú­čas­nos­ti nep­lá­nu­je ďal­šie ak­vi­zí­cie. Vy­hlá­sil to v uto­rok ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Step­ha­ne Ri­chard. Plá­no­va­nú kú­pu špa­nielske­ho ope­rá­to­ra Jaz­ztel ozna­čil za mi­mo­riad­ny prí­pad.

Na exis­tu­jú­cich tr­hoch sa chce pod­ľa ne­ho Oran­ge za­me­ria­vať na ďal­šiu in­teg­rá­ciu slu­žieb v seg­men­te pev­ných aj mo­bil­ných sie­tí. Fran­cúz­ska sku­pi­na v pon­de­lok in­for­mo­va­la, že chce po­dať po­nu­ku na prev­za­tie ope­rá­to­ra Jaz­ztel, kto­rú oce­ňu­je na 3,4 mld. eur. Ak­cio­ná­rom špa­nielskej fir­my chce po­núk­nuť 13 aur za ak­ciu v ho­to­vos­ti. To je pod­ľa od­ha­dov Oran­ge o 34 % viac, než bo­la prie­mer­ná ce­na ak­cií Jaz­zte­lu za pos­led­ných 30 dní.

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sku­pi­ny spres­nil, že kú­pu chce Oran­ge fi­nan­co­vať aj vy­da­ním no­vých ak­cií. Hod­no­ta emi­sie pod­ľa ne­ho nep­rek­ro­čí 2 mld. eur a sku­pi­na bu­de hľa­dať rie­še­nie, kto­ré bu­de naj­priaz­ni­vej­šie z poh­ľa­du jej sú­čas­ných ak­cio­ná­rov, do­dal Ri­chard. Oran­ge pod­ľa ne­ho oča­ká­va, že po­zi­tív­ny vplyv na zis­ko­vosť sku­pi­ny bu­de mať ak­vi­zí­cia Jaz­zte­lu od ro­ku 2017.

Oran­ge pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom Oran­ge Slo­ven­sko. Ten­to ope­rá­tor pos­ky­tu­je kom­plexné te­le­ko­mu­ni­kač­né služ­by v mo­bil­nej a pev­nej sie­ti. Ma­ji­te­ľom 100 % ak­cií spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko je sku­pi­na Fran­ce Te­le­com pros­tred­níc­tvom At­las Servic­es Bel­gic­ko.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter