O2 a Orange plánujú podľa Hospodárskych novín spojiť siete

biznis.jpg Dva­ja slo­ven­skí ope­rá­to­ri O2 Slo­ven­sko a Oran­ge Slo­ven­sko plá­nu­jú spo­jiť si­ly. Pod­ľa in­for­má­cií den­ní­ka Hos­po­dár­ske no­vi­ny (HN) chcú v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zlú­čiť svo­je sie­te do jed­nej a šet­riť tak nák­la­dy na ich pre­vádz­ku a mo­der­ni­zá­ciu. Ako uvie­dol v stre­du den­ník, ušet­riť by tak ma­li stov­ky ti­síc až mi­lió­ny eur. "Áno ro­ku­je­me o tej­to té­me," potvr­dil pre HN ria­di­teľ kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie O2 Slo­ven­sko Re­né Pa­rák. Pod­rob­nos­ti ro­ko­va­ní však ne­ko­men­to­val. Oran­ge pris­ľú­bil reak­ciu.

Zo spo­lup­rá­ce dvoch ope­rá­to­rov by pod­ľa HN moh­li ťa­žiť aj sa­mot­ní pou­ží­va­te­lia mo­bil­ných slu­žieb. Jed­nak v po­do­be šir­šie­ho pok­ry­tia rých­lou mo­bil­nou sie­ťou a na ne na­via­za­ných slu­žieb a na dru­hej stra­ne pre niž­šie nák­la­dy aj lep­ší­mi ce­na­mi. "Áno, mô­že dôjsť k to­mu, že ce­ny bu­dú vý­hod­nej­šie," mys­lí si šéf­re­dak­tor ma­ga­zí­nu PC Re­vue On­drej Mac­ko.

Pod­ľa in­for­má­cií HN chcú Oran­ge a O2 spo­loč­ne zdie­ľať ce­lú svo­ju sieť. Pre O2 to bu­de nap­rík­lad v praxi zna­me­nať, že ne­bu­de mu­sieť bu­do­vať naj­mo­der­nej­šiu, ale dra­hú 4G sieť na mies­tach, kde ju už raz vy­bu­do­val Oran­ge. Fir­my sa tak bu­dú môcť sús­tre­diť na pok­rý­va­nie úpl­ne hlu­chých miest Slo­ven­ska. "Je nez­my­sel, aby mal je­den ope­rá­tor sto­žiar a dru­hý ope­rá­tor si bu­do­val svoj sto­žiar nie­koľ­ko met­rov ďa­lej," vy­svet­lil pre HN bý­va­lý šéf te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du Bra­nis­lav Má­čaj.

Pod­ľa ho­vor­cu Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií Ro­ma­na Vav­ra je ta­ká­to spo­lup­rá­ca me­dzi ope­rá­tor­mi bež­ná a pod­po­ro­va­ná sa­mot­ným Bru­se­lom. V su­sed­nej Čes­kej re­pub­li­ke nap­rík­lad svo­je 3G sie­te už nie­koľ­ko ro­kov zdie­ľa­jú O2 a T-Mo­bi­le. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný re­gu­lá­tor v sú­čas­nos­ti ne­má ofi­ciál­ne in­for­má­cie o ro­ko­va­niach me­dzi obo­ma ope­rá­tor­mi a o tom, ako bu­de spo­lup­rá­ca vy­ze­rať. Na otáz­ku HN, či tá­to spo­lup­rá­ca ne­mô­že oh­ro­ziť kon­ku­ren­ciu na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu, pre­to ne­ve­del od­po­ve­dať.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter