Na Slovensku ako prví na svete zrealizovali bezdrôtový prenos dát rýchlosťou 300 Mb/s

Eric­sson a Slo­vak Te­le­kom do­siah­li v mo­bil­nej sie­ti LTE rých­losť pre­no­su dát 300 Mb/s. Prak­tic­ký test sa us­ku­toč­nil v reál­nych pod­mien­kach na sie­ti Slo­vak Te­le­kom. Rých­lost­ný re­kord bol do­siah­nu­tý vďa­ka tech­no­ló­gii in­tra-band LTE Carrier Ag­gre­ga­tion, kto­rú vy­uží­va naj­nov­šia ge­ne­rá­cia mo­bil­ných dá­to­vých sie­tí LTE Ad­van­ced.

Tech­no­ló­gia Carrier Ag­gre­ga­tion umož­ňu­je mo­bil­ným ope­rá­to­rom efek­tív­nej­šie vy­uží­vať frek­ven­čné pás­mo skom­bi­no­va­ním dvoch ale­bo via­ce­rých ka­ná­lov. Pou­ží­va­teľ­ské za­ria­de­nie v tom­to prí­pa­de zís­ka­va dá­ta z oboch ka­ná­lov sú­čas­ne. Ok­rem vy­ššej rých­los­ti Carrier Ag­gre­ga­tion pris­pe­je k efek­tív­nej­šie­mu vy­uži­tiu spek­tra.

Prak­tic­ká ukáž­ka sa us­ku­toč­ni­la na ži­vej sie­ti a v reál­nych pod­mien­kach na bra­tis­lav­skej Ma­gio plá­ži, v roz­sa­hu 2× 20 MHz v pás­me 2600 MHz. Ho­ci sa do­te­raz us­ku­toč­ni­lo nie­koľ­ko po­dob­ných ve­rej­ných tes­tov, test v Bra­tis­la­ve pred­sa len zís­kal sve­to­vé pr­ven­stvo. Ako pr­vý na sve­te to­tiž do­sia­hol rých­losť 300 Mb/s v rám­ci jed­né­ho pás­ma. Infra­štruk­tú­ru na test do­dal Eric­sson a za­ria­de­nie, na kto­rom bol test us­ku­toč­ne­ný, vy­uži­lo pro­to­typ či­pu od spo­loč­nos­ti Qual­comm.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter