Regulačný úrad chystá nulový poplatok za prenos čísla

Pri pre­cho­de k iné­mu ope­rá­to­ro­vi by už ope­rá­to­ri ne­ma­li vy­be­rať pop­la­tok za pre­ne­se­nie čís­la. Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) za­čal pro­ces ur­če­nia maximál­nej vý­šky pria­mych pla­tieb účas­tní­kov za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la. Ako uvie­dol ho­vor­ca RÚ Ro­man Vav­ro, úrad zve­rej­nil 2. sep­tem­bra na svo­jej webo­vej strán­ke ve­rej­nú kon­zul­tá­ciu k návr­hu roz­hod­nu­tia o re­gu­lá­cii cien.

"Re­gu­lač­ný úrad v navr­ho­va­nom zne­ní roz­hod­nu­tia uk­la­dá všet­kým ope­rá­to­rom po­vin­nosť po­ža­do­vať od účas­tní­ka za služ­by spo­je­né s pre­no­som čís­la pria­mu plat­bu v maximál­nej vý­ške nu­la eur. Tá­to po­vin­nosť bu­de pla­tiť v prí­pa­de pre­no­su čís­la v mo­bil­nej aj v pev­nej ve­rej­nej sie­ti," prib­lí­žil.

V praxi to pod­ľa ho­vor­cu zna­me­ná, že účas­tní­ci pri pre­cho­de k iné­mu ope­rá­to­ro­vi už ne­bu­dú pla­tiť pop­la­tok za pre­ne­se­nie čís­la. "Pro­ti to­mu­to roz­hod­nu­tiu ne­bu­de mož­né po­dať op­rav­ný pros­trie­dok. Prís­pev­ky do ve­rej­nej kon­zul­tá­cie je mož­né za­sie­lať pí­som­ne ale­bo elek­tro­nic­ky do 30 dní," dopl­nil Vav­ro.

Pod­ľa RÚ z tri­nás­tich te­le­fón­nych ope­rá­to­rov ob­ča­nov v sú­čas­nos­ti spop­lat­ňu­jú pri od­cho­de ku kon­ku­ren­cii len dva­ja. Pri pre­ne­se­ní čís­la do inej mo­bil­nej sie­te účas­tní­kov nes­pop­lat­ňu­je ani nes­pop­lat­ňo­val O2 Slo­ven­sko. Štvr­tý mo­bil­ný ope­rá­tor SWAN nep­lá­nu­je pop­lat­ky za pre­ne­se­nie čís­la vô­bec za­viesť. Oran­ge Slo­ven­sko sa ve­rej­ne za­via­zal, že do­te­raz vy­be­ra­né pop­lat­ky v mo­bil­nej a v pev­nej sie­ti zru­ší naj­nes­kôr do 1. ja­nuá­ra bu­dú­ce­ho ro­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter