Pozor na diaľkové uzamykanie vozidiel a garáží

Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) upo­zor­ňu­je mo­to­ris­tic­kú ve­rej­nosť na opa­ku­jú­ce sa prí­pa­dy ru­še­nia di­aľ­ko­vé­ho uza­my­ka­nia mo­to­ro­vých vo­zi­diel a ga­rá­žo­vých brán. Ru­še­nie ob­vyk­le spô­so­bu­jú iné za­ria­de­nia, kto­ré ma­jú po­ru­chu.

V dôs­led­ku ru­še­nia os­tá­va­jú mo­to­ro­vé vo­zid­lo ale­bo ga­rá­žo­vá brá­na neu­zam­knu­té. RÚ pre­to od­po­rú­ča vždy pred od­cho­dom od ga­rá­že ale­bo od vo­zid­la pres­ved­čiť sa, či je sku­toč­ne uzam­knu­té a pre­dísť tým od­cu­dzeniu ve­cí v ne­za­bez­pe­če­nom vo­zid­le ale­bo ga­rá­ži. V prí­pa­de od­cu­dzenia ve­cí z neu­zav­re­té­ho vo­zid­la ale­bo ga­rá­že na­vy­še hro­zí, že pois­ťov­ňa zní­ži pois­tné pl­ne­nie ale­bo od­miet­ne pl­niť.

Ov­lá­da­če na di­aľ­ko­vé uza­my­ka­nie mo­to­ro­vých vo­zi­diel a ga­rá­žo­vých brán sú vy­sie­la­cie za­ria­de­nia ma­lé­ho vý­ko­nu. Ob­ča­nia RÚ nah­lá­si­li via­ce­ro prí­pa­dov, keď ne­moh­li di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním uzam­knúť svo­je mo­to­ro­vé vo­zid­lo ale­bo ga­ráž. Ru­še­nie ob­vyk­le spô­so­bo­va­li za­ria­de­nia, kto­ré ma­li po­ru­chu. V Bra­tis­la­ve na par­ko­vis­ku pred ob­chod­ným do­mom ne­moh­li vo­di­či di­aľ­ko­vo uzam­knúť svo­je mo­to­ro­vé vo­zid­lá v dôs­led­ku ru­še­nia, kto­ré spô­so­bo­va­lo za­ria­de­nie na pre­nos dát umies­tne­né v ob­chod­nom do­me, kto­ré ma­lo po­ru­chu.

V Ži­li­ne bol za­zna­me­na­ný prí­pad, keď ru­še­nie di­aľ­ko­vé­ho ot­vá­ra­nia zá­vo­ry spô­so­bo­val na­pá­ja­cí zdroj. V inom prí­pa­de ru­še­nie spô­so­bo­val po­ka­ze­ný autoa­larm ne­ďa­le­ko za­par­ko­va­né­ho mo­to­ro­vé­ho vo­zid­la. Zdro­jom ru­še­nia v ďal­ších prí­pa­doch bol napr. ter­mos­tat by­to­vé­ho kot­la ale­bo tla­čia­reň k osob­né­mu po­čí­ta­ču. RÚ upo­zor­ňu­je aj na úmy­sel­né ru­še­nie tých­to za­ria­de­ní kri­mi­nál­ny­mi sku­pi­na­mi, kto­rých cie­ľom sú cen­né ve­ci v ne­za­bez­pe­če­ných vo­zid­lách, resp. aj pria­mo mo­to­ro­vé vo­zid­lá.

Zdroj: te­leoff.gov.sk
Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cii a poš­to­vých slu­žieb


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter