Regulované veľkoobchodné ceny ST klesnú, pomôže to rozvoju konkurencie

Re­gu­lo­va­né veľ­koob­chod­né ce­ny, kto­ré spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom (ST) úč­tu­je svo­jej kon­ku­ren­cii, kles­nú. In­for­mo­val o tom ho­vor­ca Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) Ro­man Vav­ro.

Úrad je­ho slo­va­mi skon­šta­to­val, že re­gu­lo­va­né ce­ny vy­po­čí­ta­né spo­loč­nos­ťou ST ob­sa­hu­jú iba nák­la­dy ne­vyh­nut­ne pot­reb­né na pos­ky­to­va­nie slu­žieb. "Zní­že­nie veľ­koob­chod­ných cien je dob­rou sprá­vou pre roz­voj kon­ku­ren­cie," uvie­dol Vav­ro.

Ce­na zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti v pev­nom umies­tne­ní spo­loč­nos­ti ST kles­ne o 4,5 %, ce­ny za zria­de­nie a za pou­ží­va­nie ukon­čo­va­cích čas­tí pre­na­ja­tých ok­ru­hov s ka­pa­ci­tou do a vrá­ta­ne 2 Mbit/s kles­nú o 6,4 %, resp. o 13,6 %. Kles­nú aj ce­ny za služ­by ko­lo­ká­cie na veľ­koob­chod­ných tr­hoch č. 4, 5 a 6.

RÚ schvá­lil ce­nu vy­po­čí­ta­nú spo­loč­nos­ťou ST vo vý­ške 0,003454 eura ako maximál­nu a sym­et­ric­kú ce­nu za veľ­koob­chod­nú služ­bu zos­ta­ve­nia vo­la­nia vo ve­rej­nej te­le­fón­nej sie­ti v pev­nom umies­tne­ní spo­loč­nos­ti ST bez oh­ľa­du na typ a úro­veň pre­vádz­ky. Slo­vak Te­le­kom je pod­ľa Vav­ra po­vin­ný schvá­le­nú ce­nu úč­to­vať od 1. sep­tem­bra 2014.

Re­gu­lač­ný úrad v pos­led­ný jú­lo­vý deň schvá­lil ce­nu za zria­de­nie prís­tu­pu k ukon­čo­va­cím čas­tiam pre­na­ja­tých ok­ru­hov s ka­pa­ci­tou do a vrá­ta­ne 2 Mbit/s vo vý­ške 746,62 eura a ce­nu za pou­ží­va­nie ukon­čo­va­cích čas­tí pre­na­ja­tých ok­ru­hov s ka­pa­ci­tou do a vrá­ta­ne 2 Mbit/s vo vý­ške 44,71 eura ako maximál­nu ce­nu. Spo­loč­nosť ST je po­vin­ná schvá­le­nú ce­nu úč­to­vať po up­ly­nu­tí šes­ťde­sia­tich dní od do­ru­če­nia potvr­de­nia RÚ.

RÚ v mi­nu­los­ti ulo­žil ST po­vin­nosť ce­no­vej re­gu­lá­cie a roz­hod­nu­tia­mi ur­čil me­tó­du kal­ku­lá­cie cien. ST je po­vin­ná vy­po­čí­tať ce­ny pod­ľa sta­no­ve­nej me­to­di­ky a pred­lo­žiť ich vý­po­čet RÚ, kto­rý ho ove­rí a ce­ny schvá­li ale­bo ich up­ra­ví.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter