Swan začína budovať mobilnú sieť, technológiu dodá čínska spoločnosť ZTE.

Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor Swan vy­bu­du­je do kon­ca ro­ka 2014 pr­vých 300 zá­klad­ňo­vých sta­níc pre svo­ju pl­no­hod­not­nú mo­bil­nú 4G sieť.

Tech­no­ló­giu do­dá čín­ska spo­loč­nosť ZTE. Pr­vé tes­to­va­cie ho­vo­ry sa oča­ká­va­jú v ok­tób­ri. Plá­nom ope­rá­to­ra je do troch ro­kov vy­bu­do­vať mo­bil­nú 4G sieť s viac ako 1 100 zá­klad­ňo­vý­mi sta­ni­ca­mi na úze­mí SR. In­for­mo­va­la o tom spo­loč­nosť.

"Od do­dá­va­te­ľa po­ža­du­je­me vý­ni­moč­né me­dzi­ná­rod­né re­fe­ren­cie a schop­nosť v ča­se napl­niť svoj zá­vä­zok," uvie­dol ria­di­teľ pre stra­té­giu a roz­voj spo­loč­nos­ti Swan Mar­tin Mos­ný. Čín­ska spo­loč­nosť ZTE za­lo­že­ná v ro­ku 1985, po­nú­ka infra­štruk­tú­ru pre káb­lo­vé a bez­drô­to­vé po­čí­ta­čo­vé sie­te, pev­né a mo­bil­né te­le­fón­ne sie­te a za­obe­rá sa vý­vo­jom LTE sie­tí. Vý­vo­jo­vé pra­co­vis­ká má v Ázii, Spo­je­ných štá­toch aj v Euró­pe.

Spo­loč­nosť Swan, a. s., zís­ka­la v ten­dri li­cen­ciu na 2 x 15 MHz v pás­me 1 800 MHz, čo jej umož­ňu­je vý­stav­bu mo­bil­nej 4G sie­te a vstup me­dzi troj­ku naj­väč­ších ope­rá­to­rov. SWAN už inter­ne tes­to­val tech­no­ló­giu LTE v Bra­tis­la­ve, Tr­na­ve, Nit­re a Pe­zin­ku a už pred sta­no­ve­ným ter­mí­nom spl­nil všet­ky do­te­raj­šie pod­mien­ky li­cen­cie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter