O2 Czech Republic sa asi rozdelí na dve firmy

O2.jpg Naj­väč­šia čes­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť O2 Czech Re­pub­lic by sa ma­la roz­de­liť na dve fir­my. In­ves­tič­ná sku­pi­na PPF, kto­rá vlas­tní v O2 Czech Re­pub­lic väč­ši­no­vý po­diel, prav­de­po­dob­ne vy­čle­ní do no­vov­znik­nu­tej spo­loč­nos­ti seg­ment pev­ných li­niek a infra­štruk­tú­ry, fir­ma by však ne­ma­la pos­ky­to­vať služ­by zá­kaz­ní­kom.

Tie by ma­la veľ­koob­chod­ne pre­dá­vať ďal­ším ope­rá­to­rom. In­for­mo­val o tom v stre­du por­tál ih­ned.cz. Ďal­šia spo­loč­nosť, vrá­ta­ne sa­mot­né­ho O2, by ma­la za­hŕňať seg­ment mo­bil­ných te­le­fó­nov, ďal­šie služ­by a ich pre­daj. Po­dob­ne fun­gu­jú aj kon­ku­ren­čné spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le a Vo­da­fo­ne. Roz­de­le­ním sa mô­že O2 Czech Re­pub­lic vy­ma­niť z re­gu­lá­cie, pod kto­rú spa­dá jej mo­no­pol­né pos­ta­ve­nie na tr­hu s pev­ný­mi sie­ťa­mi. Tej by nás­led­ne po­dlie­ha­la iba vy­čle­ne­ná fir­ma, pí­še ih­ned.cz.

Sa­mot­né O2 ani PPF nech­ce­li in­for­má­cie pria­mo ko­men­to­vať s tým, že s ak­cia­mi spo­loč­nos­ti sa ob­cho­du­je na bur­ze. "Ne­ko­men­tu­je­me špe­ku­lá­cie, obzvlášť vte­dy, po­kiaľ by náš ko­men­tár mo­hol mať vplyv na ce­nu ak­cií spo­loč­nos­ti," uvie­dol pre ih­ned.cz ho­vor­ca ope­rá­to­ra Mar­tin Ža­bka. Ako však in­for­mo­val člen vr­cho­lo­vé­ho ve­de­nia PPF a člen pred­sta­ven­stva O2 Vla­di­mír Mly­nář, o roz­de­le­ní spo­loč­nos­ti za­tiaľ nie je roz­hod­nu­té.

O2 Czech re­pub­lic pô­so­bí na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom slo­ven­skej dcé­ry od ro­ku 2006, ke­dy naň vstú­pi­la ako sú­časť špa­nielskej sku­pi­ny Te­le­fó­ni­ca. Svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007 a pos­ky­to­va­la služ­by pod znač­kou O2. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mld. eur. Na zá­kla­de do­ho­dy sa fir­ma mu­se­la pre­me­no­vať, ale ope­rá­tor mô­že pou­ží­vať znač­ku O2 naj­bliž­šie šty­ri ro­ky. Čes­ká i slo­ven­ská fir­ma sa tak pre­me­no­va­li na O2.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter