Antik pripravuje interaktívnu satelitnú televíziu

ANTIK Te­le­com spus­tí eš­te v tom­to ro­ku ino­va­tív­ne sa­te­lit­né te­le­víz­ne vy­sie­la­nie. Po­mo­cou no­vé­ho set-top boxu do­ká­že pos­ky­to­vať vy­sie­la­nie pre všet­ky ob­ra­zov­ky v do­mác­nos­ti vrá­ta­ne slu­žieb ar­chí­vu a inter­ne­to­vých ap­li­ká­cií.

Po­nu­ka bu­de pos­ta­ve­ná na ši­ro­kej po­nu­ke ka­ná­lov pri­jí­ma­ných cez sa­te­lit aj inter­net, te­le­víz­ne­ho ar­chí­vu a ďal­ších inter­ak­tív­nych slu­žieb pre všet­ky do­má­ce za­ria­de­nia od te­le­ví­zo­rov až po tab­le­ty či smar­tfó­ny.

Antik pre svo­je sa­te­lit­né služ­by prip­ra­vu­je no­vé set-top boxy ANTIK TV Ho­me Ga­teway, kto­ré umož­nia prí­jem ka­ná­lov zo sa­te­li­tu aj inter­ne­tu zá­ro­veň bez to­ho, aby klient vô­bec mu­sel ve­dieť od­kiaľ je prog­ram vy­sie­la­ný, sú­čas­ný prí­jem až zo šty­roch rôz­nych frek­ven­cií, prí­jem vo veľ­mi vy­so­kom roz­lí­še­ní (UHD/4K) ale­bo vy­sie­la­nie ka­ná­lov z pri­jí­ma­ča do do­má­cej sie­te na za­ria­de­nia ako sú ďal­šie te­le­ví­zo­ry, po­čí­ta­če, tab­le­ty a smar­tfó­ny.

ANTIK Te­le­com pred­sta­ví pros­tred­níc­tvom no­vých slu­žieb nie­koľ­ko sto te­le­víz­nych ka­ná­lov, veľ­ké množ­stvo z nich v HD, roz­siah­ly TV ar­chív a ďal­šie služ­by zná­me už klien­tom ANTIK SmartTVBoxu. Pri sa­te­lit­nom vy­sie­la­ní sa Antik ne­bu­de spo­lie­hať na žiad­ne­ho zo sú­čas­ných slo­ven­ských pos­ky­to­va­te­ľov tej­to tech­no­ló­gie, vy­uži­je ka­pa­ci­tu re­no­mo­va­nej glo­bál­nej spo­loč­nos­ti.

Dis­tri­bú­cia bu­de pre­bie­hať po ce­lom úze­mí Slo­ven­ska cez veľ­ké pre­daj­né sie­te, ne­zá­vis­lých pre­daj­cov aj inter­net. Roz­sah pri­jí­ma­čov bu­de od naj­jed­no­duch­ších až po hi-end ANTIK TV Ho­me Ga­teway so štyr­mi sa­te­lit­ný­mi tu­ner­mi (vhod­né nap­rík­lad pre sú­čas­né sle­do­va­nie a nah­rá­va­nie prog­ra­mov z rôz­nych tran­spon­dé­rov/frek­ven­cií), gi­ga­bi­to­vým swit­chom, pod­po­rou UHD a no­vé­ho ko­de­ku H.265 či tran­skó­do­va­ním a strea­mo­va­ním pri­jí­ma­ných prog­ra­mov do do­má­cej sie­te.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter