Skupina ST za prvý polrok s výnosmi takmer 390 mil. eur

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom do­siah­la za pr­vý polrok toh­to ro­ka cel­ko­vé kon­so­li­do­va­né vý­no­sy vo vý­ške 389,2 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je mier­ny pok­les o 0,7 %. "Za pr­vých šesť me­sia­cov toh­to ro­ka sme vzhľa­dom na si­tuáciu na tr­hu do­siah­li dob­ré vý­sled­ky. Uvied­li sme via­ce­ré no­vé služ­by, tech­no­ló­gie a naš­tar­to­va­li tiež no­vé ak­ti­vi­ty, kto­ré ma­jú po­ten­ciál ge­ne­ro­vať v bu­dúc­nos­ti ďal­šie vý­no­sy," zhod­no­til fi­nan­čné vý­sled­ky pred­se­da pred­sta­ven­stva a ge­ne­rál­ny ria­di­teľ ST Mi­ros­lav Ma­jo­roš.

Vý­no­sy dcér­skej fir­my Po­sAm me­dzi­roč­ne vzrást­li až o 93 % na 22,6 mil. eur. Za pr­vý polrok 2014 do­siah­li vý­no­sy vla­ňaj­šej ak­vi­zí­cie DI­GI Slo­va­kia 13,5 mil. eur, pri­čom pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti v pl­nej mie­re napĺňa­jú oča­ká­va­nia. V po­rov­na­ní s mi­nu­lým ro­kom ná­rast o šty­ri per­cen­tá na tri mi­lió­ny eur vy­ká­za­li vý­no­sy spo­loč­nos­tí Zoz­nam a Zoz­nam Mo­bi­le.

Ako ďa­lej in­for­mo­val te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor, k 30. jú­nu ma­la sku­pi­na 455 ti­síc zá­kaz­ní­kov TV slu­žieb. Me­dzi­roč­ne stú­pol aj po­čet ši­ro­ko­pás­mo­vých prís­tu­pov, pri­čom ku kon­cu sle­do­va­né­ho ob­do­bia do­sia­hol 540 ti­síc. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií vy­uží­va­lo k 30. jú­nu mo­bil­né služ­by Slo­vak Te­le­ko­mu 2,237 mil. zá­kaz­ní­kov. V štruk­tú­re vý­no­sov z mo­bil­ných slu­žieb na­ďa­lej ras­tie po­diel neh­la­so­vých slu­žieb a za ce­lý pr­vý polrok pre­sa­hu­je 36 % prie­mer­né­ho vý­no­su na zá­kaz­ní­ka (AR­PU).

Slo­vak Te­le­kom pok­rý­val ku kon­cu pr­vé­ho polro­ka LTE sie­ťou 38 miest a ich oko­lie, čo pred­sta­vu­je 35 % po­pu­lá­cie. "Pok­rý­va­nie LTE sie­ťou bu­de Slo­vak Te­le­kom ďa­lej reali­zo­vať aj v ďal­ších me­sia­coch vo všet­kých re­gió­noch a plán je pok­ryť prib­liž­ne po­lo­vi­cu po­pu­lá­cie Slo­ven­ska do kon­ca ro­ka," in­for­mo­val ope­rá­tor.

Spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom je sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva SR vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR 15 % ak­cií. Sku­pi­nu Slo­vak Te­le­kom tvo­ria ma­ter­ská spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom a jej dcér­ske spo­loč­nos­ti Zoz­nam, Zoz­nam Mo­bi­le, Te­le­kom Sec a Po­sAm.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter