Novela k privatizácii Slovak Telekomu nadobudla účinnosť

No­ve­la zá­ko­na o pod­mien­kach pre­vo­du ma­jet­ku štá­tu na iné oso­by, kto­rá vy­tvá­ra zá­kon­né pred­pok­la­dy pre mož­nosť pre­da­ja ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu (ST) no­vým pos­tu­pom pri­va­ti­zá­cie, a to for­mou ve­rej­nej po­nu­ky na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu (IPO), v pia­tok na­do­bud­la účin­nosť.

Do­te­raj­ší pri­va­ti­zač­ný zá­kon pod­ľa re­zor­tu hos­po­dár­stva navr­ho­va­ný pos­tup pri­va­ti­zá­cie neup­ra­vo­val a exis­tu­jú­ce for­my pri­va­ti­zá­cie, ako sú pria­my pre­daj či ve­rej­ná draž­ba, pri pre­da­ji ak­cií cez IPO sú neap­li­ko­va­teľ­né. "Naj­pre­fe­ro­va­nej­šou al­ter­na­tí­vou pre­da­ja ma­jet­ko­vých účas­tí štá­tu a Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom je pre­daj pros­tred­níc­tvom ka­pi­tá­lo­vých tr­hov (IPO) a sub­si­diár­ne v zá­vis­los­ti od via­ce­rých fak­to­rov ov­plyv­ňu­jú­cich vy­hliad­ky na ús­pech IPO, pria­my pre­daj, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cia," uvie­dol re­zort hos­po­dár­stva. 

Mi­nis­tri mi­nu­lý rok 13. mar­ca pri­ja­li uz­ne­se­nie, kto­rým vza­li na ve­do­mie in­for­má­ciu o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vý­mi účas­ťa­mi SR za­stú­pe­nej re­zor­tom hos­po­dár­stva a Fon­dom ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR (FNM) na pod­ni­ka­ní spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Tak­tiež spl­no­moc­ni­li mi­nis­tra hos­po­dár­stva v spo­lup­rá­ci s pred­se­dom vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM, aby za účas­ti od­bor­ných po­rad­cov vied­li ro­ko­va­nia s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, fir­mou Deutsche Te­le­kom AG a ma­naž­men­tom ST o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vou účas­ťou SR v Slo­vak Te­le­ko­me. 

Ten­to rok 12. feb­ruára bo­lo pod­pí­sa­né me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní me­dzi spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom AG, SR za­stú­pe­nou re­zor­tom hos­po­dár­stva, FNM a fir­mou ST v sú­vis­los­ti s pre­da­jom 49 % ak­cií ST slo­ven­ský­mi ak­cio­nár­mi. Nás­led­ne fond za­čal s vý­be­rom in­ves­tič­nej ban­ky. Ve­de­nie Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR za­čiat­kom jú­la pod­pí­sa­lo Man­dát­nu zmlu­vu s in­ves­tič­ný­mi ban­ka­mi J. P. Mor­gan Se­cu­ri­ties PLC, J. P. Mor­gan Li­mi­ted a Ci­tig­roup Glo­bal Mar­kets Li­mi­ted. Ban­ky ma­jú koor­di­no­vať a ria­diť pro­ces pre­da­ja 49 % ak­cií spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST).

Na zá­kla­de poz­me­ňu­jú­ce­ho návr­hu na­do­bud­ne štát do vý­luč­né­ho vlas­tníc­tva ma­jet­ko­vé účas­ti pri­ro­dze­ných mo­no­po­lov - Slo­ven­ský ply­ná­ren­ský prie­my­sel, a.s., Zá­pa­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s., Stre­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s., Vý­cho­dos­lo­ven­ská ener­ge­ti­ka, a.s. a Slo­ven­ské elek­trár­ne, a.s. V me­ne štá­tu bu­de ko­nať Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR. Poz­me­ňu­jú­ci návrh rea­gu­je na od­štar­to­va­ný pro­ces ukon­če­nia čin­nos­ti Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku, kto­rý spra­vu­je účas­ti spo­mí­na­ných fi­riem.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter