Telekom výrazne zlacní ceny dát v zahraničí aj bez balíčka

Po štar­te no­vých ba­líč­kov Tra­vel & Surf XS, M a XL a ich ver­zií Plus pri­ná­ša Te­le­kom ďal­šiu no­vin­ku pre zá­kaz­ní­kov ces­tu­jú­cich do za­hra­ni­čia.

Od 1. augus­ta 2014 zni­žu­je ce­ny inter­ne­tu v za­hra­ni­čí aj pri sur­fo­va­ní bez ba­líč­kov v zá­klad­nej služ­be Web roa­ming. Na­vy­še bu­dú roz­de­le­né sve­to­vé kra­ji­ny do zón pod­ľa no­vé­ho sys­té­mu, tak­že via­ce­ré do­vo­len­ko­vé i ďal­šie kra­ji­ny bu­dú mať vý­raz­ne niž­šie ce­ny.

Ak­ti­vač­ný pop­la­tok za Web roa­ming zá­kaz­ník nep­la­tí. Ta­ri­fi­kač­ný inter­val je 1 kB pri zó­ne 1, resp. 100 kB pri zó­ne 2 a 3.

Zó­na 1 už aj so Švaj­čiarskom a USA

Ce­na za 1 MB dát: 0,24 €

V zó­ne 1 os­tá­va­jú na­ďa­lej všet­ky kra­ji­ny EÚ, Is­land, Lich­ten­štaj­nsko a Nór­sko. Do zó­ny 1 sa pre­sú­va Švaj­čiarsko a USA - sur­fo­va­nie v tých­to kra­ji­nách bu­de viac ako 11-ná­sob­ne lac­nej­šie.

Zó­na 2 - do­vo­len­ko­vé kra­ji­ny

Ce­na za 1 MB dát: 0,49 €

Všet­ky kra­ji­ny tej­to zó­ny bu­dú mať pod­stat­ne lac­nej­šie sur­fo­va­nie ako v mi­nu­los­ti (do­te­raz bo­la ce­na za 1 MB tak­mer 20 €). Vo viac ako 60 kra­ji­nách sa vý­raz­ne zní­žia ce­ny; do do­vo­len­ko­vých kra­jín ne­pa­tria iba naj­nav­šte­vo­va­nej­šie des­ti­ná­cie, ale aj me­nej vy­hľa­dá­va­né lo­ka­li­ty ako Ja­pon­sko, No­vý Zé­land či Veľ­ko­noč­ný os­trov.

Do zó­ny 2 bu­dú pat­riť: Al­bán­sko, Af­ga­nis­tan, Anti­gua, Aru­ba, Aus­trá­lia, Azer­baj­džan, Bar­ba­dos, Bie­lo­rus­ko, Bra­zí­lia, Do­mi­ni­ka, Ga­la­pá­gy, Gre­na­da, Gre­na­dí­ny, Hai­ti, Kaj­ma­nie os­tro­vy, Ka­na­da, Ko­lum­bia, Ek­vá­dor, Egypt, Sal­va­dor, Gua­te­ma­la, Hon­du­ras, Hon­gkong, Či­le, Čí­na, In­dia, In­do­né­zia, Iz­rael, Ja­maj­ka, Ja­pon­sko, Ka­zach­stan, Ke­ňa, Ku­vajt, Kir­giz­sko, Ma­ce­dón­sko, Ma­cao, Ma­laj­zia, Mexiko, Mol­dav­sko, No­vý Zé­land, Čier­na Ho­ra, Pa­na­ma, Pe­ru, Fi­li­pí­ny, Ka­tar, Rus­ká fe­de­rá­cia, Saud­ská Ará­bia, Sa­moa, Srbsko, Sin­ga­pur, Sv. Lu­cia, Sv. Kriš­tof, Sv. Vin­cent, Ju­hoaf­ric­ká re­pub­li­ka, Juž­ná Kó­rea, Srí Lan­ka, Taiwan, Ta­dži­kis­tan, Thaj­sko, Tu­rec­ko, Turks a Cai­cos, Uk­ra­ji­na, Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty, Veľ­ko­noč­ný os­trov.

Zó­na 3 - os­tat­né kra­ji­ny

Ce­na za 1 MB dát: 10 €

Do zó­ny 3 bu­dú pat­riť všet­ky os­tat­né kra­ji­ny sve­ta. Ce­na za dá­ta sa zní­žia prib­liž­ne na po­lo­vi­cu za 1 MB.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter