Nový svetový rekord Bell Labs: 10 Gb/s po medenom telefónnom kábli

Pra­cov­ní­kom Bell Labs sa po­da­ri­lo do­siah­nuť sve­to­vý re­kord v rých­los­ti pri­po­je­nia cez me­de­né káb­le na úrov­ni 10 Gb/s.

Špe­ci­fi­ká­cia sa vo­lá XG.Fast a no­vá tech­no­ló­gia by moh­la predĺžiť ži­vot­nosť exis­tu­jú­cich te­le­fón­nych li­niek vy­bu­do­va­ných na me­de­ných káb­loch, kto­ré po­nú­ka­jú te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti ako al­ter­na­tí­vu nák­lad­ných sie­tí z op­tic­kých vlá­kien. A čo je eš­te dô­le­ži­tej­šie, umož­ní up­gra­de 10 Mb/s pri­po­je­nia ADSL ale­bo 50 Mb/s pri­po­je­nia VDSL.

XG.fast je roz­ší­re­ním G.fast, nás­tup­cu tech­no­ló­gie VDSL2. Pri­tom VDSL2 po­nú­ka rých­losť 150 Mb/s, G.fast až oko­lo 1,25 Gb/s a XG.fast od 2 Gb/s do 10 Gb/s.

ITN_tab_rekord.jpg

Ná­rast rých­los­ti pri no­vých tech­no­ló­giách vy­plý­va zvy­čaj­ne z pou­ži­tia väč­šie­ho frek­ven­čné­ho roz­sa­hu. Za­tiaľ čo VDSL pou­ží­va frek­ven­cie 17 ale­bo 30 MHz, pri XG.fast je to až 500 MHz.

Prob­lém je v tom, že pri vy­šších frek­ven­ciách do­chá­dza k os­la­bo­va­niu sig­ná­lu na men­šie vzdia­le­nos­ti. VDSL2 umož­ňu­je rých­losť 150 Mb/s pri maximál­nej dĺžke vo­di­ča 400 m, no pri G.fast je pre rých­losť 1,25 Gb/s maximál­na vzdia­le­nosť iba 70 m a XG.fast umož­ňu­je pre­nos rých­los­ťou 10 Gb/s iba na vzdia­le­nosť 30 met­rov.

No neo­ča­ká­vaj­te, že vy­so­kú rých­losť no­vej tech­no­ló­gie si bu­de­te môcť vy­chut­nať v krát­kom ča­se. Tech­no­ló­gia mu­sí prejsť pro­ce­som ra­ti­fi­ká­cie ITU a po­tom bu­dú mu­sieť te­le­ko­mu­ni­kač­né spo­loč­nos­ti do­tiah­nuť op­ti­ku bliž­šie k bu­do­vám a do­mác­nos­tiam. Až po­tom bu­de mož­né tech­no­ló­gie G.fast a XG.fast na­sa­diť ako nás­tup­cov VDSL.

Zdroj: extre­me­tech.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter