Orange spúšťa 4G: rýchlejší internet a viac dát automaticky a bez poplatkov

Oran­ge spúš­ťa ko­mer­čnú pre­vádz­ku svo­jej mo­bil­nej sie­te 4. ge­ne­rá­cie. No­vý ultra­rých­ly mo­bil­ný inter­net v 4G sie­ti Oran­ge sprís­tup­ní svo­jim zá­kaz­ní­kom auto­ma­tic­ky a bez ďal­ších pop­lat­kov. Aby si moh­li zá­kaz­ní­ci užiť rých­lej­ší inter­net eš­te viac, zís­ka­jú od­te­raz auto­ma­tic­ky eš­te viac dát, a to bez zme­ny ce­ny.

Sta­čí, ak ma­jú kto­rý­koľ­vek prog­ram inter­ne­tu v mo­bi­le, mo­bil­né­ho inter­ne­tu ale­bo hla­so­vý pau­šál. Od 7. jú­la mô­žu auto­ma­tic­ky sur­fo­vať maximál­nou teo­re­tic­kou rých­los­ťou sťa­ho­va­nia dát až 150 Mbit/s a 50 Mbit/s na od­osie­la­nie dát bez oh­ľa­du na to, aký prog­ram ma­jú, a bez to­ho, aby si za vy­ššie rých­los­ti mu­se­li prip­lá­cať či ak­ti­vo­vať oso­bit­ný ba­lík.

4G sieť do kon­ca ro­ka už v 24 mes­tách, 3G na väč­ši­ne úze­mia

Už dnes mô­žu zá­kaz­ní­ci Oran­geu vy­uží­vať 4G sieť v Bra­tis­la­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a v Ko­ši­ciach, čo pred­sta­vu­je 15 % po­pu­lá­cie Slo­ven­ska. Do kon­ca ro­ka sprís­tup­ní Oran­ge svo­ju no­vú sieť 4. ge­ne­rá­cie v 24 šty­roch mes­tách po ce­lom Slo­ven­sku a pok­ry­je tým tak­mer 30 % po­pu­lá­cie. Ok­rem bu­do­va­nia 4G sie­te sa však Oran­ge za­me­ria aj na ďal­šie roz­ši­ro­va­nie svo­jej 3G sie­te, a to naj­mä vďa­ka tech­no­ló­gii UMTS 900, kto­rá umož­ňu­je pri­niesť rých­ly mo­bil­ný inter­net s rých­los­ťou 21 Mbit/s aj do vi­diec­kych ob­las­tí a pok­ryť rých­lym inter­ne­tom aj mies­ta, kde za­tiaľ nie je dos­tup­ná 4G sieť.

Orange4G-6.jpg

Dos­tup­nosť svo­jej 3G sie­te Oran­ge do kon­ca ro­ka roz­ší­ri už pre viac ako 90 % oby­va­te­ľov Slo­ven­ska.Oran­ge pre­to zmo­der­ni­zo­val v up­ly­nu­lých ro­koch svo­ju 2G sieť na ce­lom úze­mí Slo­ven­ska. „Bol to je­den z naj­väč­ších in­ves­tič­ných pro­jek­tov Oran­geu od náš­ho prí­cho­du na slo­ven­ský trh a dô­kaz to­ho, že nám na kva­li­te slu­žieb nao­zaj zá­le­ží. Umož­ní nám však eš­te rých­lej­šie na­sa­dzo­va­nie 3G sie­te aj na vi­die­ku," do­dá­va I. Go­lian, ria­di­teľ úse­ku in­for­mač­ných sys­té­mov a sie­tí spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko.

Viac dát pre všet­kých na eš­te vy­šší kom­fort

Na zá­kla­de skú­se­nos­tí z mo­bil­ných sie­tí zo za­hra­ni­čia 4G sie­te zvy­šu­jú do­pyt zá­kaz­ní­kov po dá­tach. Ob­jem pre­ne­se­ných dát sa vďa­ka vy­šším rých­los­tiam 4G sie­tí zvý­šil v prie­me­re prib­liž­ne o 50 %, a to naj­mä vďa­ka vi­deu, kto­ré sa stá­va naj­ob­ľú­be­nej­šou služ­bou 4G sie­tí.

Oran­ge pre­to auto­ma­tic­ky a bez­plat­ne zvý­ši pri väč­ši­ne dá­to­vých ba­lí­kov aj ob­jem dát, kto­ré mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­užiť s naj­vyš­ší­mi dos­tup­ný­mi rých­los­ťa­mi. Prís­tup k rých­le­mu inter­ne­tu zís­ka­jú auto­ma­tic­ky aj všet­ci zá­kaz­ní­ci Ideál­nych pau­šá­lov, kto­rí ne­ma­jú pred­pla­te­ný inter­net v mo­bi­le - v kaž­dom pau­šá­le bu­dú mať od­te­raz za­hr­nu­tých naj­me­nej 100 MB na ob­čas­né sur­fo­va­nie či kon­tro­lu e-mai­lov. Vo väč­ši­ne pau­šá­lov sa ob­jem dát až zdvoj­ná­so­bí.

Orange4G-7.jpg

„Pri tvor­be po­nu­ky sme vy­chá­dza­li z troch prin­cí­pov: ne­vyt­vá­rať zby­toč­né ba­rié­ry pre pou­ží­va­nie no­vej sie­te, ne­ro­biť roz­die­ly me­dzi na­ši­mi sú­čas­ný­mi a no­vý­mi zá­kaz­ník­mi a pos­kyt­núť im čo naj­vyš­ší kom­fort v ob­je­me pred­pla­te­ných dát. Pre­to je na­ša po­nu­ka jed­no­du­chá, auto­ma­tic­ky dos­tup­ná kaž­dé­mu zá­kaz­ní­ko­vi bez pot­re­by ak­ti­vá­cie a ďal­ších pop­lat­kov," uvied­la Zu­za­na Ne­meč­ko­vá, ria­di­teľ­ka ob­chod­né­ho úse­ku Oran­geu.

Rých­lej­ší inter­net bu­dú môcť od­te­raz vy­uží­vať zá­kaz­ní­ci aj po vy­čer­pa­ní pred­pla­te­ných dát. Dos­tup­nú rých­losť všet­kých inter­ne­to­vých ba­lí­kov po vy­čer­pa­ní pred­pla­te­né­ho ob­je­mu dát Oran­ge auto­ma­tic­ky zdvoj­ná­so­bí kaž­dé­mu z do­te­raj­ších 64 kbit/s na 128 kbit/s.

Orange4G-9.jpg

4G mô­že tak­mer okam­ži­te vy­uží­vať 100 000 zá­kaz­ní­kov Oran­geu

No­vý su­perrých­ly 4G inter­net mô­že okam­ži­te vy­uží­vať tak­mer 80 000 zá­kaz­ní­kov Oran­geu. To je od­ha­do­va­ný po­čet mo­bil­ných za­ria­de­ní s pod­po­rou 4G v sie­ti Oran­geu. Na prís­tup do 4G sie­te Oran­geu sta­čí kar­ta USIM, kto­rú vlas­tní väč­ši­na zá­kaz­ní­kov, a naj­nov­šia ver­zia sof­tvé­ru na za­ria­de­ní. Ďal­ších 23-ti­síc zá­kaz­ní­kov má 4G za­ria­de­nie od Oran­geu, mu­sí však poč­kať na ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru za­ria­de­nia. Ak­tua­li­zá­cie sof­tvé­ru bu­dú uvoľ­ňo­va­né jed­not­li­vý­mi do­dá­va­teľ­mi te­le­fó­nov pos­tup­ne a o ich dos­tup­nos­ti zís­ka­jú zá­kaz­ní­ci in­for­má­ciu vďa­ka no­ti­fi­ká­cii sys­té­mu.

Ba­žant Po­ho­da 2014 - pr­vý fes­ti­val na Slo­ven­sku pok­ry­tý 4G

Po­čas fes­ti­va­lu Ba­žant Po­ho­da 2014 pok­ry­je Oran­ge, hlav­ný par­tner fes­ti­va­lu, ce­lý areál pr­výk­rát sig­ná­lom 4G. Su­perrých­ly inter­net v naj­nov­šej sie­ti bu­dú môcť vy­užiť všet­ci náv­štev­ní­ci, kto­rí sú zá­kaz­ník­mi Oran­geu a ma­jú te­le­fón ale­bo tab­let s pod­po­rou 4G, a to bez pop­lat­kov či ak­ti­vá­cií. Tí, kto­rí svo­je vlas­tné 4G za­ria­de­nie ne­ma­jú, si ho mô­žu na fes­ti­va­le po­ži­čať. Pre tých, kto­rí sa na Po­ho­du ne­dos­ta­nú, prip­ra­vil Oran­ge na svo­jom Fa­ce­boo­ku ži­vé pre­no­sy kon­cer­tov vo vy­so­kej kva­li­te z Oran­ge Sta­geu. Fes­ti­va­lo­vú at­mos­fé­ru bu­dú môcť za­žiť vďa­ka Fa­ce­boo­ku a 4G všet­ci vďa­ka ori­gi­nál­ne­mu re­por­té­ro­vi s ka­me­rou, kto­ré­ho bu­dú môcť ov­lá­dať po­kyn­mi pros­tred­níc­tvom Fa­ce­boo­ku a vi­dieť tak v reál­nom ča­se to, o čo ma­jú zá­ujem.

Orange4G-22.jpg

Čo je 4G?

4G je ozna­če­nie pre mo­bil­né sie­te no­vej ge­ne­rá­cie, kto­ré pod­ľa Me­dzi­ná­rod­nej te­le­ko­mu­ni­kač­nej únie (ITU) ma­jú umož­niť hla­so­vé, dá­to­vé služ­by a strea­ming mul­ti­mé­dií pri rých­los­tiach naj­me­nej 100 Mbit/s v po­hy­be a až 1 Gbit/s pri sta­tic­kom (prí­pad­ne no­mád­skom) pri­po­je­ní.

Sú­čas­né sie­te LTE v pás­me 800 MHz umož­ňu­jú maximál­ne rých­los­ti prib­liž­ne 70 Mbit/s (pri pou­ži­tí pás­ma 2 × 10 MHz) a 4G sie­te v pás­mach 1800 MHz a 2600 MHz vďa­ka 2 blo­kom so šír­kou 20 MHz a rých­los­ťou do 150 Mbit/s.

Šír­ka pás­ma (MHz)

Maximál­ne teo­re­tic­ké rých­los­ti sťa­ho­va­nia (MI­MO 2×2) v Mbit/s

Maximál­ne teo­re­tic­ké rých­los­ti sťa­ho­va­nia (MI­MO 4×4) v Mbit/s

20

150

300

15

110

220

10

73

147

5

36

73

Zdroj: TS Orange, foto: Ondrej Macko


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter