O2 pripravuje štart vlastnej 4G mobilnej siete

O2 Slo­va­kia prip­ra­vu­je štart pre­vádz­ky vlas­tnej 4G mo­bil­nej sie­te v dvoch naj­väč­ších slo­ven­ských mes­tách - Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach. Zá­kaz­ní­ci O2, kto­rí vy­uží­va­jú dá­to­vé služ­by a ma­jú za­ria­de­nie pod­po­ru­jú­ce štan­dard 4G, bu­dú môcť už v tom­to ro­ku vy­uží­vať v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach naj­rý­chlej­šie mo­bil­né pri­po­je­nie, čo pred­sta­vu­je asi 8 % po­pu­lá­cie. Zá­ro­veň O2 vý­raz­ne po­sil­ní vlas­tnú 3G sieť a mo­der­ni­zu­je 2G.

„Zís­ka­né frek­ven­cie v pás­me 800 MHz nám umož­ňu­jú vy­bu­do­va­nie no­vej ce­loš­tát­nej 4G sie­te. Štar­tom sie­te v dvoch naj­väč­ších slo­ven­ských mes­tách nas­tal čas na pos­ky­to­va­nie fé­ro­vých a tran­spa­ren­tných slu­žieb aj pros­tred­níc­tvom naj­mo­der­nej­šej mo­bil­nej dá­to­vej tech­no­ló­gie. V ro­ku 2015 bu­de­me pok­ra­čo­vať v ma­sív­nej­šom pok­rý­va­ní Slo­ven­ska 4G sie­ťou," uvie­dol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ O2 Mar­tin Vl­ček.K spus­te­niu služ­by na frek­ven­cii 800 MHz dôj­de do kon­ca ro­ka 2014.

Vo vla­ňaj­šej auk­cii Te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du SR si O2 za­is­ti­lo frek­ven­cie pot­reb­né na pre­vádz­ku sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie. V kom­bi­ná­cii s frek­ven­cia­mi, kto­ré už vlas­tní, má spo­loč­nosť dos­ta­toč­nú šír­ku pás­ma na pre­vádz­ko­va­nie vy­so­kok­va­lit­nej ši­ro­ko­pás­mo­vej dá­to­vej sie­te s ce­loš­tát­nym pok­ry­tím.

O2 sa v rám­ci pok­rý­va­nia 4G sie­ťou za­me­ria­va naj­mä na ob­las­ti, kde sa na­chá­dza­jú zá­kaz­ní­ci so za­ria­de­nia­mi schop­ný­mi 4G pri­jí­mať.

O2 sa pri­már­ne sús­tre­dí aj na kon­ti­nuál­ne po­sil­ňo­va­nie a roz­ši­ro­va­nie vlas­tnej 3G sie­te. V pr­vom polro­ku O2 roz­ší­ri­lo a po­sil­ni­lo svo­ju sieť v 90 lo­ka­li­tách. V rám­ci dru­hej vl­ny roz­ší­ri 3G sieť do ďal­ších 20 lo­ka­lít a zá­ro­veň po­sil­ní sig­nál v ďal­ších 90 lo­ka­li­tách.

Vzhľa­dom na to, že po­čet zá­kaz­ní­kov vy­uží­va­jú­cich smar­tfó­ny a dá­to­vé služ­by in­ten­zív­ne na­ras­tá, O2 per­ma­nen­tne skva­lit­ňu­je a zrý­chľu­je svo­ju 3G sieť.

Zdroj: O2


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter