Ericsson otestoval 5G sieť s rýchlosťou 5 Gb/s

Spo­loč­nosť Eric­sson za­čiat­kom jú­la vy­ko­na­la test 5G sie­te, pri kto­rom do­siah­la pre­no­so­vú rých­losť 5 Gb/s, čo je 250-krát viac, ako po­nú­ka dneš­né pri­po­je­nie LTE. Za­tiaľ sa tak sta­lo len v la­bo­ra­tór­nych pod­mien­kach a ko­mer­čné na­sa­de­nie tech­no­ló­gie ne­mož­no oča­ká­vať skôr ako v ro­ku 2020.

Eric­sson svo­jím tes­tom po­nú­kol poh­ľad do bu­dúc­nos­ti bez­drô­to­vých sie­tí. Pri ta­kej­to rých­los­ti pri­po­je­nia bu­de stiah­nu­tie 50 GB fil­mu tr­vať asi 80 se­kúnd. Ide o päť­krát rých­lej­šie pre­no­sy, ako pos­ky­tu­je káb­lo­vé pri­po­je­nie Goog­le Fi­ber, kto­ré umož­ňu­je rých­losť 1 Gb/s.

Video:


Sa­moz­rej­me, v tes­te ide o teo­re­tic­kú rých­losť, kto­rá sa do­siah­la v ideál­nych pod­mien­kach, tak­že reál­ne rých­los­ti pri na­sa­de­ní u spot­re­bi­te­ľov bu­dú niž­šie. Ve­ľa prá­ce tre­ba eš­te uro­biť aj na štan­dar­di­zá­cii 5G tech­no­ló­gie, tak­že na­po­kon aj ter­mín na­sa­de­nia v ro­ku 2020 sa mô­že uká­zať príl­iš op­ti­mis­tic­ký.

Pre Eric­sson je ten­to test veľ­mi dô­le­ži­tý, pre­to­že je­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né za­ria­de­nia če­lia ras­tú­cej kon­ku­ren­cii zo stra­ny čín­skych fi­riem ako Huawei a ZTE. Ja­pon­ský ope­rá­tor NTT Do­Co­Mo a ju­ho­kó­rej­ský SK Te­le­com sa už za­via­za­li otes­to­vať 5G sieť.

Zdroj: cnet.com
eric­sson.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter