Roamingové služby budú od júla lacnejšie

Vo­la­nia, texto­vé sprá­vy i dá­to­vé služ­by bu­dú od 1. jú­la pri roa­min­go­vých služ­bách lac­nej­šie. Maximál­ne ce­ny roa­min­go­vých ho­vo­rov v za­hra­ni­čí kles­nú od jú­la o päť cen­tov za mi­nú­tu, za kaž­dú SMS sprá­vu uše­tria pou­ží­va­te­lia dva cen­ty. No­vé pra­vid­lá sta­no­vu­jú len maximál­ne ce­ny, pri­čom ope­rá­to­ri mô­žu po­núk­nuť svo­jim zá­kaz­ní­kom aj vý­hod­nej­šie služ­by.

"Z toh­to pok­le­su bu­dú v naj­bliž­ších me­sia­coch zrej­me naj­viac pro­fi­to­vať do­vo­len­ká­ri, ale z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka je to dob­rá sprá­va aj pre ľu­dí, kto­rí ces­tu­jú za prá­cou mi­mo Slo­ven­ska," kon­šta­to­val štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva dop­ra­vy, vý­stav­by a re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja Vik­tor Strom­ček.

Pr­vé ce­no­vé ma­loob­chod­né stro­py za­ča­li pla­tiť v augus­te 2007. "Ak po­rov­ná­me ce­ny spred sied­mich ro­kov s ce­na­mi plat­ný­mi od jú­la toh­to ro­ku, zis­tí­me, že ľu­dia na do­vo­len­ke či pra­cov­nej ces­te za­pla­tia za pri­ja­té hla­so­vé vo­la­nia v EÚ až o 79 per­cent me­nej a 61 per­cent uše­tria pri us­ku­toč­ne­ných ho­vo­roch," do­dal Strom­ček.

Maximál­ne ma­loob­chod­né ce­no­vé stro­py pre SMS sprá­vy za­ča­li po pr­vý raz pla­tiť v ro­ku 2009 a pre pre­ne­se­né dá­ta v ro­ku 2012. V po­rov­na­ní s ro­kom 2009 vďa­ka nim za­pla­tia v za­hra­ni­čí nie­len Slo­vá­ci za kaž­dú SMS až o 45 per­cent me­nej a za kaž­dý je­den me­ga­bajt (MB) pre­ne­se­ných dát uše­tria od toh­to­roč­né­ho jú­la v po­rov­na­ní s ro­kom 2012 až 71 per­cent.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter