Deutsche Telekom a Slovak Telekom možno dostanú pokutu

Spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom a Slo­vak Te­le­kom dos­ta­nú prav­de­po­dob­ne od proti­mo­no­pol­ných úra­dov EÚ po­ku­tu. Dô­vo­dom má byť to, že na slo­ven­skom tr­hu poš­ko­dzu­jú kon­ku­ren­ciu tým, že si úč­tu­jú ne­fé­ro­vé veľ­koob­chod­né ce­ny. Uvied­la to v uto­rok agen­tú­ra Reu­ters s od­vo­la­ním sa na dva zdro­je.

"Európ­ska ko­mi­sia (EK) prav­de­po­dob­ne ude­lí po­ku­tu v sep­tem­bri," po­ve­dal je­den zo zdro­jov, pod­ľa kto­ré­ho je ma­lá šan­ca, že roz­hod­nu­tie by moh­lo prísť bu­dú­ci me­siac. Agen­tú­ra Reu­ters tak­tiež uvied­la, že o vý­ške po­ku­ty sa za­tiaľ ne­roz­hod­lo.

Spo­loč­nos­ti by moh­li za po­ru­še­nie pra­vi­diel EÚ dos­tať po­ku­tu do vý­šky 10 % svoj­ho ce­los­ve­to­vé­ho ob­ra­tu. Príj­my spo­loč­nos­ti Deutsche Te­le­kom sa v mi­nu­lom ro­ku vy­špl­ha­li na 60 mld. eur, Slo­vak Te­le­kom do­sia­hol príj­my 827,6 mil. eur. Nie je jas­né, či by ma­li byť spo­loč­nos­ti pot­res­ta­né spo­loč­ne ale­bo sa­mos­tat­ne. EK rov­na­ko ako Deutsche Te­le­kom si­tuáciu od­miet­la ko­men­to­vať, slo­ven­ský re­zort hos­po­dár­stva a Slo­vak Te­le­kom ce­lý prí­pad za­tiaľ tak­tiež ne­ko­men­to­va­li.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter