Európska komisia znižuje od júla ceny roamingu

Od za­čiat­ku jú­la bu­de roa­ming o čo­si lac­nej­ší. Kles­ne ce­na dá­to­vé­ho roa­min­gu, lac­nej­šie bu­dú aj te­le­fo­nic­ké ho­vo­ry a texto­vé sprá­vy. Ako in­for­mo­va­la In­grid Lud­vi­ko­vá zo za­stú­pe­nia Európ­skej ko­mi­sie na Slo­ven­sku, ce­na za me­ga­bajt kles­ne v roz­me­dzí od 20 do 45 cen­tov. Pri vy­uží­va­ní máp, sle­do­va­ní vi­dea či kon­tro­lo­va­ní poš­ty tak ľu­dia mô­žu ušet­riť rá­do­vo nie­koľ­ko de­sia­tok eur.

"Ok­rem to­ho vám od 1. jú­la 2014 pre­vádz­ko­va­te­lia mo­bil­ných sie­tí v Euró­pe mô­žu eš­te pred vy­ces­to­va­ním po­núk­nuť špe­ci­fic­kú do­ho­du o roa­min­gu a prí­pad­ne vám aj umož­niť vy­brať si v kra­ji­ne, kam sa chys­tá­te, mies­tne­ho mo­bil­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa dá­to­vých slu­žieb," uvied­la Lud­vi­ko­vá. EÚ už zá­ro­veň pra­cu­je na no­vých pred­pi­soch, kto­ré by ma­li úpl­ne od­strá­niť roa­min­go­vé pop­lat­ky.

Pod­pred­sed­níč­ka Európ­skej ko­mi­sie Neelie Kroe­so­vá, kto­rá má na sta­ros­ti di­gi­tál­nu agen­du dú­fa, že na úpl­nom zru­še­ní roa­min­go­vých pop­lat­kov sa po­da­rí do­hod­núť do kon­ca toh­to ro­ka. Ako pri­po­mí­na, parla­ment už v tej­to ve­ci svo­ju úlo­hu uro­bil, všet­ko os­tat­né je te­raz v ru­kách člen­ských štá­tov.

Roa­min­go­vé pop­lat­ky do­siah­li vr­chol pred ro­kom 2007, keď sa ni­mi za­ča­la za­obe­rať EÚ. Vý­sled­kom jej úsi­lia je do­siah­nu­tie 80 až 90 % pok­le­su cien za roa­min­go­vé služ­by v ro­ku 2014 v po­rov­na­ní s ro­kom 2007.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter