České Radiokomunikace vraj rokujú o odkúpení firmy Towercom

Spo­loč­nosť Čes­ké Ra­dio­ko­mu­ni­ka­ce ro­ku­jú o od­kú­pe­ní slo­ven­skej vy­sie­la­cej spo­loč­nos­ti Tower­com. In­for­mo­val o tom por­tál e15.cz. Pred­sta­vi­te­lia čes­kej spo­loč­nos­ti in­for­má­cie o ro­ko­va­niach ne­potvr­di­li, ale zdro­je z vnút­ra spo­loč­nos­ti ho­vo­ria o tom, že sa ro­ko­va­nia blí­žia k do­ho­de. Ani jed­na zo spo­loč­nos­tí sa k mož­nej tran­sak­cii ne­vy­jad­ri­la.

„Čes­ké Ra­dio­ko­mu­ni­ka­ce v pos­led­nom ob­do­bí ne­ro­bi­li vý­znam­né ná­ku­py fi­riem. Ak je v hre dob­rá ce­na za Tower­com a ma­naž­ment iden­ti­fi­ko­val dos­ta­toč­ný syn­er­gic­ký prí­nos, po­tom nie je dô­vod o tom po­chy­bo­vať," po­ve­dal To­máš Men­čík, ana­ly­tik spo­loč­nos­ti Cyrrus.

Hod­no­ta spo­loč­nos­ti Tower­com by sa ma­la po­hy­bo­vať na úrov­ni 5,5 mld. če­ských ko­rún (CZK). V mi­nu­lom ro­ku bol ob­rat spo­loč­nos­ti Tower­com vo vý­ške 53 mil. eur. Tower­com pod­ľa e15.cz ml­čal aj vte­dy, keď pre­dá­val spo­loč­nosť Sky­link. V ro­ku 2011 Sky­link od Tower­co­mu kú­pi­la sku­pi­na M77.

Tower­com, a.s. je ob­chod­ná spo­loč­nosť za­me­ra­ná pre­dov­šet­kým na pos­ky­to­va­nie slu­žieb te­res­triál­ne­ho a sa­te­lit­né­ho te­le­víz­ne­ho a roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia na ce­lom úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Tower­com, a.s. je tiež vlas­tní­kom roz­sia­hlej ve­žo­vej infra­štruk­tú­ry na úze­mí ce­lé­ho Slo­ven­ska a po­nú­ka služ­by ich pre­náj­mu, pro­jek­cie, vý­stav­by, tech­no­lo­gic­kej i ne­tech­no­lo­gic­kej údr­žby za­ria­de­ní zá­kaz­ní­kov.

Spo­loč­nosť Tower­com, a.s. pos­ky­tu­je aj služ­by pre­no­su dát a pre­náj­mu dá­to­vých ok­ru­hov i služ­by dá­to­vé­ho cen­tra. Spo­loč­nosť má v pro­duk­to­vom por­tfó­liu aj pre­ná­jom op­tic­kej prís­tu­po­vej sie­te - FTTH v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter