Českí operátori diskutujú o vzájomnom zdieľaní svojích sietí 2G, 3G a LTE

Čes­kí te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri O2, T-Mo­bi­le a Vo­da­fo­ne dis­ku­tu­jú o mož­nom zdie­ľa­ní a kon­so­li­dá­cii sie­tí 2G, 3G a LTE. Pred­me­tom ak­tuál­nych dis­ku­sií je us­ku­toč­ne­nie ana­lý­zy mož­né­ho ob­chod­né­ho mo­de­lu zdie­ľa­nia a kon­so­li­dá­cie sie­tí. Ana­lý­zu us­ku­toč­ní na zá­kla­de pod­kla­dov od ope­rá­to­rov exter­ný po­rad­ca. Vy­plý­va to zo zve­rej­ne­nej sprá­vy spo­loč­nos­ťou O2.

Keď bu­de ana­lý­za ho­to­vá, kaž­dý z ope­rá­to­rov sa roz­hod­ne, či bu­de v pro­jek­te pok­ra­čo­vať. V ta­kom prí­pa­de by sa za­ča­li ob­chod­né ro­ko­va­nia s cie­ľom do­siah­nu­tia do­ho­dy o fi­nan­čných a práv­nych pod­mien­kach mo­de­lu spo­loč­nej spo­lup­rá­ce. Kým bu­de ana­lý­za tr­vať, ope­rá­to­ri bu­dú pok­ra­čo­vať v už skôr nap­lá­no­va­ných ak­ti­vi­tách v ob­las­ti roz­vo­ja sie­tí.

Spo­loč­nosť T-Mo­bi­le pat­rí do sku­pi­ny Deutsche Te­le­kom Group. Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Te­le­fó­ni­ca pô­so­bi­la na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia pos­ky­tu­jú­cou mo­bil­né služ­by pod znač­kou O2. Na slo­ven­ský trh vstú­pi­la v ro­ku 2006 a svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mi­liar­dy eur. Od ja­nuá­ra 2014 je Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia sú­čas­ťou sku­pi­ny PPF.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter