Vieme, akú má Orange stratégiu s LTE – prvé informácie

Za tu­cet ro­kov sme stúp­li od GPRS/ED­GE z úrov­ne prib­liž­ne 200 kbit/s cez HSPA+ s rých­los­ťou 42 Mbit/s až po 100 ÷ 150 Mbit/s na LTE.

Dnes sme ce­los­ve­to­vo na 2,5 mi­lió­noch TB za me­siac, v ro­ku 2017 to bu­de prib­liž­ne 11 mi­lió­nov TB za me­siac. To všet­ko cez mo­bil­né sie­te. Lo­gic­kou od­po­ve­ďou na dra­ma­tic­ky sa zvy­šu­jú­ce dá­to­vé po­žia­dav­ky je sieť 4G/LTE, kto­rú Oran­ge spus­tí ko­mer­čne 7. 7. 2014. Aj keď je ak­cep­tá­cia služ­by LTE dl­ho­do­bý pro­ces (± 1 ÷ 2 ro­ky), už o chví­ľu bu­de­me v sta­ve, že ju bu­dú po­nú­kať všet­ci tra­ja slo­ven­skí ope­rá­to­ri.

Oran­ge im­ple­men­tu­je sieť po­mer­ne vo veľ­kom, vy­uží­va na to nie­koľ­ko sto­vák vy­krý­va­cích sta­níc. Do­sah bun­ky v mes­tách je štan­dar­dne 250 ÷ 300 m, tie bu­dú pok­ry­té tech­no­ló­giou LTE v pás­me 2600 MHz s 20 MHz blo­kom, vo vi­diec­kych ob­las­tiach (veľ­kosť bun­ky do­sa­hu­je 1 ÷ 2 km) na 800 MHz s 10 MHz blo­kom.

Vy­uži­tie pás­ma 1800 MHz je li­mi­to­va­né me­dzi­ná­rod­ný­mi do­ho­da­mi (prob­lém pre Bra­tis­la­vu a Ko­ši­ce). V bu­dúc­nos­ti tre­ba po­čí­tať s kom­plet­ným pre­cho­dom na 4G (opus­te­ním vy­uží­va­nia tech­no­ló­gií 2G a 3G), ale to je otáz­ka na naj­bliž­šie ro­ky. Do kon­ca ro­ka 2014 bu­de 4G sieť Oran­geu v 24 mes­tách, čo pred­sta­vu­je tak­mer 30 % po­pu­lá­cie.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter