Telekom začne ponúkať optický internet s rýchlosťou 300 Mb/s

Te­le­kom pri­ne­sie od 1. 8. 2014 no­vú rých­losť svoj­ho op­tic­ké­ho inter­ne­tu až do maximál­nych 300 Mb/s / 30 Mb/s.

No­vá teo­re­tic­ká rých­losť bu­de na­sa­de­ná na naj­vyš­šom prog­ra­me Ma­gio Inter­net XL, vy­uží­va­nom pros­tred­níc­tvom op­tic­kej tech­no­ló­gie GPON, pri­čom ce­na zos­tá­va rov­na­ká (20 € me­sač­ne, resp. so zľa­vou v rám­ci kom­bi­ná­cie s TV a hla­so­vou služ­bou). Zme­na pla­tí pre no­vých aj exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov. Exis­tu­jú­ci zá­kaz­ní­ci bu­dú o no­vin­ke in­for­mo­va­ní v prie­be­hu jú­la lis­tom, kto­rý ich vy­zve na bez­plat­ný pre­chod na no­vý prog­ram. V prí­pa­de op­tic­kej sie­te nie je up­lat­ňo­va­ná FUP (Fair Use Po­li­cy).

Na do­siah­nu­tie vy­šších rých­los­tí bu­de pot­reb­né pou­ži­tie tzv. ONT za­ria­de­nia Huawei 8240H. No­ví zá­kaz­ní­ci už auto­ma­tic­ky dos­ta­nú no­vé za­ria­de­nie, pri­čom pô­vod­ným bu­de bez­plat­ne vy­me­ne­né. Zá­kaz­ní­ci si nás­led­ne mô­žu po­mer­ne jed­no­du­chú in­šta­lá­ciu reali­zo­vať sa­mi pod­ľa ná­vo­du ale­bo si ob­jed­nať tech­ni­ka.

Zá­kaz­ník zá­ro­veň pot­re­bu­je gi­ga­bi­to­vé por­ty na sie­ťo­vej kar­te a kva­lit­nú ka­be­láž pod­po­ru­jú­cu vy­ššie rých­los­ti ako 100 Mb/s. Naj­lep­šie vý­sled­ky sú do­siah­nu­té pri pria­mom pre­po­je­ní ONT s po­čí­ta­čom a vy­tvo­re­ní tzv. PPPoE ses­sion, keď­že sú­čas­né bez­drô­to­vé pri­po­je­nie (Wi-Fi) v reál­nych pod­mien­kach za­tiaľ po­dob­né čís­la nez­vlá­da. Te­le­kom sú­čas­ne prip­ra­vu­je nový speed­me­ter na svo­jej webo­vej strán­ke, aby si zá­kaz­ní­ci moh­li no­vú rých­losť od­me­rať.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter