Privatizáciu ST neriadi rezort hospodárstva, tvrdí NOVA

Juraj_Miskov_s.jpg Pro­ces pri­va­ti­zá­cie 49-per­cen­tné­ho po­die­lu spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST) pod­ľa mi­mo­parla­men­tné­ho hnu­tia NO­VA ne­ria­di Mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva SR (MH).

"Už te­raz sme sved­ka­mi to­ho, že za­čí­na ten pro­ces kon­flik­tom zá­uj­mov pri vý­be­re po­rad­cu, kto­rým sú dve in­ves­tič­né ban­ky J. P. Mor­gan a Ci­ti a je tam sil­né po­doz­re­nie z kon­flik­tu zá­uj­mov, pre­to­že v oboch tých­to ban­kách pra­co­val štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií, pán Va­zil Hu­dák," po­ve­dal po ro­ko­va­ní parla­men­tné­ho vý­bo­ru pre hos­po­dár­ske zá­le­ži­tos­ti Ju­raj Miš­kov z hnu­tia NO­VA. "Na­vy­še, ce­lý ten­to pro­ces sa nám ja­ví, že vô­bec ne­ria­di mi­nis­ter­stvo hos­po­dár­stva, kto­ré je kom­pe­ten­tným or­gá­nom pre pri­va­ti­zá­ciu štát­ne­ho ma­jet­ku, ale ria­di ho zrej­me Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku SR spo­loč­ne s mi­nis­ter­stvom fi­nan­cií," dopl­nil.

Miš­kov na ro­ko­va­ní hos­po­dár­ske­ho vý­bo­ru pred­lo­žil návrh uz­ne­se­nia, v kto­rom od­po­ru­čil vlá­de za­sta­viť a zru­šiť vý­ber pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu. V uz­ne­se­ní zá­ro­veň žia­dal, aby sa vy­pí­sa­lo no­vé vý­be­ro­vé ko­na­nie na pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu, kto­ré­ho vy­be­rie ko­mi­sia, pri­čom jej sú­čas­ťou bu­de aj zá­stup­ca opo­zí­cie. Vý­bor však ten­to návrh neschvá­lil.

"My nek­ri­ti­zu­je­me to, že tá­to vlá­da pri­va­ti­zu­je, veď nech pri­va­ti­zu­jú, ko­niec kon­cov to si bu­dú mu­sieť oni vy­svet­liť so svo­ji­mi vo­lič­mi, ale čo sa tý­ka sa­mot­né­ho pro­ce­su, my len žia­da­me, aby bol ce­lý ten pro­ces tran­spa­rent­ný," kon­šta­to­val Miš­kov.

Pre plá­no­va­nú dop­ri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu vlá­da schvá­li­la no­ve­lu zá­ko­na o pod­mien­kach pre­vo­du ma­jet­ku štá­tu na iné oso­by. No­ve­la má vy­tvo­riť zá­kon­né pred­pok­la­dy pre mož­nosť pre­da­ja ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu no­vým pos­tu­pom pri­va­ti­zá­cie, a to for­mou ve­rej­nej po­nu­ky na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu (IPO). Naj­pre­fe­ro­va­nej­šou al­ter­na­tí­vou pre­da­ja ma­jet­ko­vých účas­tí štá­tu a Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom je to­tiž pre­daj pros­tred­níc­tvom IPO, v dru­hom ra­de pria­my pre­daj, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cia.

Mi­nis­tri mi­nu­lý rok 13. mar­ca pri­ja­li uz­ne­se­nie, kto­rým vza­li na ve­do­mie in­for­má­ciu o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vý­mi účas­ťa­mi SR za­stú­pe­nej re­zor­tom hos­po­dár­stva a FNM na pod­ni­ka­ní spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom. Tak­tiež spl­no­moc­ni­li mi­nis­tra hos­po­dár­stva v spo­lup­rá­ci s pred­se­dom vý­kon­né­ho vý­bo­ru FNM, aby za účas­ti od­bor­ných po­rad­cov vied­li ro­ko­va­nia s ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom, fir­mou Deutsche Te­le­kom AG a ma­naž­men­tom ST o mož­nos­tiach a pod­mien­kach na­lo­že­nia s ma­jet­ko­vou účas­ťou SR v Slo­vak Te­le­ko­me.

Ten­to rok 12. feb­ruára bo­lo pod­pí­sa­né me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní me­dzi spo­loč­nos­ťou Deutsche Te­le­kom AG, SR za­stú­pe­nou re­zor­tom hos­po­dár­stva, FNM a fir­mou ST v sú­vis­los­ti s pre­da­jom 49 % ak­cií ST slo­ven­ský­mi ak­cio­nár­mi. Nás­led­ne fond za­čal s vý­be­rom in­ves­tič­nej ban­ky, kto­rej úlo­hou bu­de naj­mä cel­ko­vá koor­di­ná­cia a ria­de­nie pro­ce­su IPO.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter