Ak Sprint kúpi T-Mobile, bude vraj musieť znížiť ceny

Ak spo­loč­nosť Sprint pre­vez­me T-Mo­bi­le US, moh­la by ušet­riť su­mu až do 6,6 mld. USD na pre­vádz­ko­vých nák­la­doch sie­tí a vy­ba­ve­ní. Fir­ma však bu­de mu­sieť pod­ľa ana­ly­ti­kov zní­žiť ce­ny slu­žieb. Spo­loč­nosť Sprint z 80 % pat­rí ja­pon­skej spo­loč­nos­ti Sof­tbank, kto­rej šé­fom je Ma­sa­jo­ši Son. Pod je­ho ve­de­ním Sprint vá­ha s tým, aby zní­ži­la svo­je ce­ny. Pok­les príj­mov by sa to­tiž pod­ľa ana­ly­ti­kov pre­ja­vil na ce­ne ak­cií. Tie od 12. de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ku po­sil­ni­li o osem per­cent, keď­že sa ob­ja­vi­li špe­ku­lá­cie o prev­za­tí T-Mo­bi­le.

"Mys­lím, že si uve­do­mu­je, že je me­dzi dvo­ma mlyn­ský­mi ka­meň­mi. Sprint má ce­ny príl­iš vy­so­ko, ak však ce­ny zní­ži, ak­cie os­la­bia," po­ve­dal ana­ly­tik Craig Mof­fett zo spo­loč­nos­ti Mof­fet­tNat­han­son. Ce­no­vý ne­sú­lad exis­tu­je aj me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Sprint a T-Mo­bi­le. Kým zá­kaz­ník spo­loč­nos­ti Sprint za­pla­tí za služ­by prie­mer­ne 62 USD za me­siac, zá­kaz­ní­ci spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le pla­tia 50 USD me­sač­ne.

Ob­ja­vu­jú sa však aj ďal­šie pre­káž­ky. Spo­loč­nos­ti to­tiž mô­žu mať prob­lém zís­kať súh­las re­gu­lač­ných úra­dov. Ame­ric­ká Fe­de­rál­na ko­mi­sia pre te­le­ko­mu­ni­ká­cie (FCC) opa­ko­va­ne uvied­la, že chce na tr­hu udr­žať šty­roch vý­znam­ných hrá­čov. FCC už v ro­ku 2011 za­miet­la po­nu­ku spo­loč­nos­ti AT&T na od­kú­pe­nie T-Mo­bi­le.

Spo­loč­nosť Sprint sa už do­hod­la na kú­pe spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US. Hod­no­ta tran­sak­cie pred­sta­vu­je 32 mld. USD, keď­že fir­ma Sprint súh­la­si­la, že za jed­nu ak­ciu spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US za­pla­tí 40 USD. Vý­znam­ným ak­cio­ná­rom v spo­loč­nos­ti T-Mo­bi­le US je fir­ma Deutsche Te­le­kom, kto­rá vlas­tní 67 % ak­cií. Sof­tBank a Deutsche Te­le­kom bu­dú mu­sieť eš­te ro­ko­vať aj o de­tai­loch fi­nan­co­va­nia.

Sú­čas­ťou nad­ná­rod­nej sku­pi­ny fi­riem Deutsche Te­le­kom Group je spo­loč­nosť Slo­vak Te­le­kom. Jej ma­jo­rit­ným ak­cio­ná­rom je spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom AG s po­die­lom 51 % ak­cií. Slo­ven­ská re­pub­li­ka za­stú­pe­ná Mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky vlas­tní 34 % ak­cií a Fond ná­rod­né­ho ma­jet­ku Slo­ven­skej re­pub­li­ky 15 % ak­cií.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter