ANTIK prináša dotovaný internet pre stovky škôl

ANTIK Te­le­com sa roz­ho­dol po­núk­nuť stov­kám škôl bez oh­ľa­du na zria­ďo­va­te­ľa a stu­peň štú­dia inter­ne­to­vé pri­po­je­nie za sym­bo­lic­ké pop­lat­ky. Rých­losť pri­po­je­nia zá­vi­sí od mož­nos­tí v da­nej lo­ka­li­te, pos­ky­to­va­né však bu­de vždy naj­rý­chlej­šie pri­po­je­nie, aké bu­de v da­nej lo­ka­li­te dos­tup­né. ANTIK za­čí­na ta­ké­to pri­po­je­nia zria­ďo­vať s okam­ži­tou plat­nos­ťou.

Vo väč­ši­ne lo­ka­lít tak rých­los­ti pri­po­je­nia pre ma­ter­ské, zá­klad­né či stred­né ško­ly do­siah­nu 100 Mb/s ale­bo až 1 Gb/s, pri­čom pop­la­tok bu­de sym­bo­lic­kých 60 EUR me­sač­ne. Pre naj­men­šie za­ria­de­nia má Antik prip­ra­ve­né eš­te vý­hod­nej­šie pop­lat­ky. Pri zní­že­ní zria­ďo­va­cích pop­lat­kov sa po­čí­ta aj so svoj­po­mo­cou zo stra­ny škôl.

Inter­net od ANTI­Ku je neob­me­dze­ný, sym­et­ric­ký, bez zá­väz­kov či via­za­nos­ti a mož­no ho jed­no­du­cho vy­po­ve­dať ale­bo zme­niť. Na lus­trá­ciu, dnes ško­ly za zlo­mok da­ných rých­los­tí pla­tia pros­tred­níc­tvom štá­tu prib­liž­ne dvoj­ná­so­bok. Všet­ky slo­ven­ské ško­ly v mi­nu­los­ti zís­ka­li pri­po­je­nie v rám­ci tzv. pro­jek­tu IN­FO­VEK. To je však za­bez­pe­čo­va­né v sú­čas­nos­ti už za­sta­ra­ný­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré ne­do­ká­žu pok­ryť pot­re­by mo­der­nej ško­ly.

Vo väč­ši­ne zá­klad­ných a stred­ných škôl sú dnes de­siat­ky po­čí­ta­čov, elek­tro­nic­kých ta­búľ či dá­to­vých pro­jek­to­rov, pri­bú­da­jú aj ti­sí­ce tab­le­tov. Rov­na­ký inter­net vy­uží­va aj ma­naž­ment škôl, čo vo vý­sled­ku spô­so­bu­je čas­té za­hl­te­nie pre­vádz­ky.

Zdroj: ANTIK Telecom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter