Telekom pridá zahraničné volania do programov Doma Happy

Te­le­kom pri­dá do vo­la­cích prog­ra­mov Do­ma Hap­py no­vý be­ne­fit: mož­nosť čer­pať voľ­né mi­nú­ty nie­len na vo­la­nia v SR, ale aj do za­hra­nič­ných sie­tí v EÚ.

No­vin­ka sa bu­de up­lat­ňo­vať no­vým i exis­tu­jú­cim zá­kaz­ní­kom od 1. jú­na 2014. Vďa­ka nej mô­žu zá­kaz­ní­ci 100, 400 resp. neob­me­dze­ný po­čet voľ­ných mi­nút v ba­lí­ku vy­užiť nie­len na vo­la­nia do mo­bil­ných sie­tí v SR, ale aj na vo­la­nia do pev­ných i mo­bil­ných sie­tí v EÚ.

Zme­na sa bu­de ap­li­ko­vať na no­vé por­tfó­lio plat­né od 1. ap­rí­la 2014 v rám­ci Chyt­rej po­nu­ky a rov­na­ko aj na prog­ra­my Do­ma Hap­py 100 (pred­chod­ca Do­ma Hap­py M), Do­ma Hap­py 400 (pred­chod­ca Do­ma Hap­py L) a Do­ma Hap­py Ne­ko­neč­no (pred­chod­ca Do­ma Hap­py XL), kto­ré bo­li v po­nu­ke od 1. 2. 2014 do 31. 3. 2014.

Up­lat­ne­ním tej­to zme­ny bu­de vy­ze­rať po­nu­ka vo­la­cích prog­ra­mov Do­ma Hap­py tak­to:

Prog­ram

Me­sač­ný pop­la­tok

Pev­ná sieť

Do mo­bil­ných sie­tí SR

Do pev­ných + mo­bil­ných sie­tí EÚ

Do­ma Hap­py XL

20 €

neob­me­dze­ne

neob­me­dze­ne

Do­ma Hap­py L

15 €

neob­me­dze­ne

400 mi­nút

Do­ma Hap­py M

10 €

neob­me­dze­ne
v sla­bej pre­vádz­ke

100 mi­nút

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter