Všetci mobilní operátori už zaplatili za frekvencie

Mo­bil­ní ope­rá­to­ri Oran­ge Slo­ven­sko, a. s., Slo­vak Te­le­kom, a. s., SWAN, a. s. a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, s. r. o. v sta­no­ve­nom ter­mí­ne za­pla­ti­li Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) dru­hú po­lo­vi­cu jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy vo vý­ške 81,94 mil. eur za pri­de­le­né frek­ven­cie.

Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro, spl­ni­li si tak po­vin­nosť sta­no­ve­nú v po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čných pá­siem 800 MHz a 1 800 MHz. Ope­rá­to­ri spo­lu za frek­ven­cie za­pla­ti­li 163,9 mil. eur. "RÚ tý­mi­to nep­lá­no­va­ný­mi príj­ma­mi po­má­ha zní­žiť scho­dok štát­ne­ho roz­poč­tu," kon­šta­to­val Vav­ro.

Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom, SWAN a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia za­pla­ti­li za­čiat­kom ro­ka na účet re­gu­lá­to­ra za pri­de­le­nie frek­ven­cií, kto­ré si vy­dra­ži­li v elek­tro­nic­kej auk­cii, pr­vú po­lo­vi­cu jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy spo­lu vo vý­ške 81,94 mil. eur. Ope­rá­to­ri si tým­to spl­ni­li svo­ju pr­vú po­vin­nosť sta­no­ve­nú v po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čných pá­siem 800 MHz, 1 800 MHz a 2 600 MHz.

Vý­be­ro­vé ko­na­nie za­ča­lo 28. augus­ta mi­nu­lé­ho ro­ka, keď pred­chod­ca RÚ, Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR zve­rej­nil vý­zvu na pred­kla­da­nie po­núk na vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií zo spo­mí­na­ných frek­ven­čných pá­siem. Všet­ky po­vo­le­nia vy­dal TÚ SR 30. de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter