Novým generálnym riaditeľom O2 Slovakia bude Martin Vlček

No­vým ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti O2 Slo­va­kia sa od 1. jú­la sta­ne Mar­tin Vl­ček. Sú­čas­ný ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Ra­mi­ro La­far­ga Brollo po napl­ne­ní svoj­ho pô­so­be­nia na Slo­ven­sku na­ďa­lej os­tá­va pra­co­vať v sku­pi­ne Te­le­fó­ni­ca. In­for­mo­va­la o tom v pon­de­lok spo­loč­nosť. Pod­ľa zve­rej­ne­ných in­for­má­cií Mar­tin Vl­ček mo­men­tál­ne pra­cu­je ako in­ves­tič­ný ria­di­teľ sku­pi­ny PPF a sú­čas­ne je zod­po­ved­ný aj za fi­nan­cie O2 v ČR.

V mi­nu­los­ti pô­so­bil ako exter­ný po­rad­ca PPF a spo­loč­nos­ti PMU CZ. V ro­koch 2002 až 2011 pra­co­val pre Pen­ta In­ves­tments na po­zí­cii in­ves­tič­né­ho ma­na­žé­ra a nás­led­ne za­stá­val fun­kciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa ma­loob­chod­nej sie­te Pet Cen­ter.

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, s.r.o. sa pre­me­nu­je na O2 Slo­va­kia, s.r.o. 4. jú­na toh­to ro­ka. Potvr­di­la to pred ča­som ho­vor­ky­ňa mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra O2 Mar­ti­na Jam­ri­cho­vá s tým, že v spo­ji­tos­ti so zme­nou väč­ši­no­vé­ho vlas­tní­ka bo­la schvá­le­ná zme­na ob­chod­né­ho me­na spo­loč­nos­ti. "Spo­loč­nosť bu­de aj na­ďa­lej vy­stu­po­vať pod ob­chod­nou znač­kou O2, na zá­kaz­ní­kov tá­to zme­na te­da ne­má žia­den vplyv," do­da­la Jam­ri­cho­vá.

Pre­me­no­va­nie mo­bil­né­ho ope­rá­to­ra nas­le­du­je po zme­ne vlas­tní­ka v ja­nuá­ri 2014, ke­dy sa Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia sta­la sú­čas­ťou sku­pi­ny PPF. Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia vstú­pi­la na slo­ven­ský trh v ro­ku 2006 ako sú­časť špa­nielskej sku­pi­ny Te­le­fó­ni­ca. Svo­ju ko­mer­čnú pre­vádz­ku za­ča­la 2. feb­ruára 2007 a pos­ky­to­va­la služ­by pod znač­kou O2. Sku­pi­na Te­le­fó­ni­ca sa kon­com vla­ňaj­ška do­hod­la na pre­da­ji Te­le­fó­ni­ca Czech Re­pub­lic vrá­ta­ne slo­ven­skej dcé­ry sku­pi­ne PPF za 2,467 mi­liar­dy eur. Na zá­kla­de do­ho­dy sa sí­ce fir­ma mu­sí pre­me­no­vať, ale ope­rá­tor mô­že pou­ží­vať znač­ku O2 naj­bliž­šie šty­ri ro­ky.

Cel­ko­vé vý­no­sy spo­loč­nos­ti Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia do­siah­li vla­ni hod­no­tu 207,8 mil. eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je ná­rast o 8,1 %. Ku kon­cu ro­ka 2013 do­sia­hol po­čet ak­tív­nych zá­kaz­ní­kov viac ako 1,539 mi­lió­na. Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb do­sia­hol v mi­nu­lom ro­ku 7 eur a vý­nos na zá­kaz­ní­ka pla­tia­ce­ho na zá­kla­de fak­tú­ry pred­sta­vo­val 14,6 eura.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter