FreedomPop ponúka za 20 dolárov neobmedzené volania, SMS i dáta. Nemá to háčik.

Ame­ric­ký vir­tuál­ny ope­rá­tor Free­dom­Pop vy­vo­lal pred is­tým ča­som veľ­ký roz­ruch svo­jou po­nu­kou. Vo svo­jom zá­klad­nom ba­lí­ku hla­so­vých/texto­vých/dá­to­vých slu­žieb Ba­sic 200 po­nú­kal za­dar­mo 200 mi­nút te­le­fo­no­va­nia, 500 SMS a 500 MB dát. Po prek­ro­če­ní toh­to rám­ca zá­kaz­ník za­pla­tí 1 cent za kaž­dú ďal­šiu mi­nú­tu ho­vo­ru ale­bo 2,5 cen­ta za MB dát. Ale­bo mô­že prejsť na niek­to­rý z vy­šších prog­ra­mov ope­rá­to­ra.

Pri naj­vyš­šom z nich s náz­vom Un­li­mi­ted Eve­ryt­hing, kto­rý sa do po­nu­ky Free­dom­Pop dos­tal len ne­dáv­no, zís­ka­te za 20 do­lá­rov me­sač­ne neob­me­dze­né vo­la­nia a SMS, ako aj neob­me­dze­ný dá­to­vý pre­nos. Há­čik bol v tom, že do­te­raz ope­rá­tor pou­ží­val len sieť pod­ľa štan­dar­du WiMAX, kto­rú pod­po­ro­va­lo len má­lo te­le­fó­nov. Po no­vom však už vy­uží­va aj LTE od ope­rá­to­ra Sprint. No ak spot­re­bu­je­te viac ako 1 GB dát, va­ša rých­losť kles­ne zo 4G na 3G.

freedompop.jpg

Na to, aby si zá­kaz­ník mo­hol prog­ram ak­ti­vo­vať, pot­re­bu­je te­le­fón s pod­po­rou Sprin­tu. Pat­rí me­dzi ne väč­ši­na vlaj­ko­vých lo­dí od Sam­sun­gu, App­lu, HTC či LG.

Free­dom­Pop uvie­dol aj no­vú ap­li­ká­ciu pre An­droid s náz­vom Free­dom­Pop Free Voi­ce and Text. Tá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom an­droi­do­vých te­le­fó­nov po za­re­gis­tro­va­ní vy­uží­vať voľ­né hla­so­vé a texto­vé služ­by spo­loč­nos­ti, te­da za­dar­mo te­le­fo­no­vať, po­sie­lať SMS a pris­tu­po­vať k hla­so­vej poš­te.

Zdroj: en­gad­get.com
cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter