Telekom: Bratislava už je pokrytá 4G (LTE) sieťou

Te­le­kom do­kon­čil pok­rý­va­nie hlav­né­ho mes­ta mo­der­nou sie­ťou štvr­tej ge­ne­rá­cie v mier­nom pred­sti­hu.

V pia­tok 23. 5. bo­li spus­te­né zos­tá­va­jú­ce dve čas­ti Bra­tis­la­vy - Petr­žal­ka a Sta­ré Mes­to. V pred­chá­dza­jú­cich týž­dňoch bo­la no­vá sieť pos­tup­ne za­pí­na­ná v lo­ka­li­tách: Karlo­va Ves, Dúb­rav­ka (9. 4.), Ru­ži­nov (16. 4.), nas­le­do­va­li No­vé Mes­to a Ra­ča (24. 4.), Kra­má­re (29. 4), Vaj­no­ry, Vra­ku­ňa, Po­du­naj­ské Bis­ku­pi­ce a Tr­náv­ka (6. 5.), De­vín­ska No­vá Ves, De­vín, Ja­rov­ce, Ru­sov­ce, Ču­no­vo, Zá­hor­ská Bys­tri­ca a Ma­rian­ka (13. 5.).

V sú­čas­nos­ti je 4G (LTE) sieť Te­le­ko­mu dos­tup­ná už v 32 mes­tách a ob­ciach Slo­ven­ska, o ďal­šom pos­tu­pe bu­de­me in­for­mo­vať v blíz­kom ča­se.

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter