NOVA navrhuje prešetriť výber poradcu pri predaji podielu ST

Mi­mo­parla­men­tné hnu­te NO­VA po­dá pod­net na ame­ric­kú bur­zo­vú ko­mi­siu pre cen­né pa­pie­re, aby pre­šet­ri­la po­doz­re­nie z ma­ni­pu­lá­cie pri vý­be­re in­ves­tič­nej ban­ky, kto­rá má ra­diť vlá­de pri pri­va­ti­zá­cii 49-per­cen­tné­ho po­die­lu v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom (ST).

Ako v pia­tok na brí­fin­gu in­for­mo­val pod­pred­se­da hnu­tia Mar­cel Kli­mek, v pro­ce­se roz­ho­do­va­nia moh­li byť ov­plyv­ňo­va­ní čle­no­via vý­be­ro­vej ko­mi­sie, resp. štát­ni úrad­ní­ci.

Vý­be­ro­vá ko­mi­sia pod­ľa Kli­me­ka od­po­ru­či­la, aby tran­sak­ciu ria­di­li spo­loč­nos­ti J. P. Mor­gan ale­bo Ci­ti Bank. "Pr­vá me­no­va­ná je eš­te v zrej­mom kon­flik­te zá­uj­mov a na­vy­še eko­no­mic­ky vý­znam­ne zá­vis­lá od ma­jo­rit­né­ho ak­cio­ná­ra Slo­vak Te­le­ko­mu," po­ve­dal Kli­mek. "A dru­há ne­má žiad­ne re­le­van­tné re­fe­ren­cie a na­vy­še spo­loč­nosť Ci­ti Bank ide ako po­rad­ca v kon­zor­ciu so spo­loč­nos­ťou Wood & Com­pa­ny, kto­rá zho­dou okol­nos­tí je zá­ro­veň aj auto­rom pô­vod­ných ma­te­riá­lov pri­va­ti­zá­cie Slo­vak Te­le­ko­mu z mar­ca 2013," do­dal.

Pred­se­da NO­VA Da­niel Lip­šic ozna­čil dop­ri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu za ho­rú­ce­ho kan­di­dá­ta na naj­väč­ší pri­va­ti­zač­ný pod­vod vlá­dy Ro­ber­ta Fi­ca. "Kan­di­dá­ti na pri­va­ti­zač­né­ho po­rad­cu, spo­loč­nos­ti J. P. Mor­gan a Ci­ti sú v zjav­nom kon­flik­te zá­uj­mov, pre­to­že ma­jú pre­po­je­nie na ko­mi­siu, na vý­ber po­rad­cu a mi­nis­ter­stvo fi­nan­cií. Vlá­da to­to váž­ne zdo­ku­men­to­va­né po­doz­re­nie ig­no­ru­je, čím de fac­to priz­ná­va, že ten­to kon­flikt zá­uj­mov jej vy­ho­vu­je," tvr­dí Lip­šic.

Oba sub­jek­ty pod­ľa Kli­me­ka po­dlie­ha­jú ame­ric­ké­mu bur­zo­vé­mu doh­ľa­du aj brit­ským jus­tič­ným or­gá­nom, pre­to je mož­nosť ob­rá­tiť sa s pod­ne­tom na pre­šet­re­nie po­doz­re­ní z ov­plyv­ňo­va­nia vý­be­ro­vé­ho ko­na­nia na oba spo­mí­na­né or­gá­ny. To sa vzťa­hu­je aj na čes­kú spo­loč­nosť Wood & Com­pa­ny, kto­rá má svo­ju po­boč­ku aj vo Veľ­kej Bri­tá­nii.

Zá­stup­ca hnu­tia NO­VA Ju­raj Miš­kov in­for­mo­val, že vlá­da us­ku­toč­ňu­je pri­va­ti­zá­ciu po­die­lu Slo­vak Te­le­ko­mu spô­so­bom PPP - pr­vý pri­va­ti­zač­ný pod­vod. "Hnu­tie NO­VA vy­zý­va Ro­ber­ta Fi­ca a vlá­du, aby v maximál­ne mož­nej mie­re stran­spa­ren­tni­li svo­ju his­to­ric­ky pr­vú pri­va­ti­zá­ciu a umož­ni­li aj zá­stup­com opo­zí­cie do­hliad­nuť na pro­ces pri­va­ti­zá­cie," po­ve­dal Miš­kov. NO­VA sa pod­ľa ne­ho s po­mo­cou ďal­ších opo­zič­ných pos­lan­cov po­kú­si zvo­lať mi­mo­riad­ne za­sad­nu­tie parla­men­tné­ho hos­po­dár­ske­ho vý­bo­ru prav­de­po­dob­ne bu­dú­ci týž­deň.

Pre plá­no­va­nú dop­ri­va­ti­zá­ciu Slo­vak Te­le­ko­mu vlá­da schvá­li­la no­ve­lu zá­ko­na o pod­mien­kach pre­vo­du ma­jet­ku štá­tu na iné oso­by. No­ve­la má vy­tvo­riť zá­kon­né pred­pok­la­dy pre mož­nosť pre­da­ja ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu no­vým pos­tu­pom pri­va­ti­zá­cie, a to for­mou ve­rej­nej po­nu­ky na ka­pi­tá­lo­vom tr­hu (IPO).

Naj­pre­fe­ro­va­nej­šou al­ter­na­tí­vou pre­da­ja ma­jet­ko­vých účas­tí štá­tu a Fon­du ná­rod­né­ho ma­jet­ku (FNM) SR v spo­loč­nos­ti Slo­vak Te­le­kom je to­tiž pre­daj pros­tred­níc­tvom IPO, v dru­hom ra­de pria­my pre­daj, prí­pad­ne ich kom­bi­ná­cia. SR za­stú­pe­ná mi­nis­ter­stvom hos­po­dár­stva, FNM, Slo­vak Te­le­kom a je­ho ma­jo­rit­ný ak­cio­nár Deutsche Te­le­kom pod­pí­sa­li 12. feb­ruára me­mo­ran­dum o po­ro­zu­me­ní pri pre­da­ji 49 % ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter