Mobilné platby od Telekomu realitou už aj na Slovensku

Slo­vak Te­le­kom a Mas­ter­Card po nie­koľ­kých me­sia­coch od uve­de­nia pri­ná­ša­jú pl­no­hod­not­nú ko­mer­čnú pre­vádz­ku mo­bil­ných slu­žieb NFC. MyWallet je pr­vá via­cú­če­lo­vá mo­bil­ná pe­ňa­žen­ka NFC na slo­ven­skom tr­hu, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­vať služ­by zná­me z kla­sic­kej pe­ňa­žen­ky pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu. Pri spus­te­ní bu­de ob­sa­ho­vať pred­pla­te­nú do­bí­ja­ciu pla­tob­nú kar­tu MyWallet Card, ur­če­nú na bez­kon­tak­tnú plat­bu na ob­chod­ných mies­tach ak­cep­tu­jú­cich bez­kon­tak­tné pla­tob­né kar­ty.

Rie­še­nie umož­ňu­je pre­vádz­ko­va­te­ľom vy­dá­vať a ob­slu­ho­vať vir­tuál­ne kar­ty na di­aľ­ku, tak­že zá­kaz­ník ne­mu­sí fy­zic­ky nav­ští­viť po­boč­ku pos­ky­to­va­te­ľa a kar­ta mô­že byť vy­da­ná v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút. MyWallet Card pri­ná­ša mož­nosť bez­kon­tak­tnej mo­bil­nej plat­by súm vy­šších ako 20 eur pros­tred­níc­tvom PIN kó­du. Už onedl­ho bu­de mož­né do mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky di­gi­tál­ne uk­la­dať aj ver­nos­tné kar­ty, zľa­vo­vé ku­pó­ny či vstu­pen­ky na po­du­ja­tia.

telekom mywallet komercna.jpg

Čo na to zá­kaz­ník pot­re­bu­je

Služ­bu mož­no vy­uží­vať pros­tred­níc­tvom ap­li­ká­cie MyWallet na kom­pa­ti­bil­nom mo­bil­nom te­le­fó­ne s NFC SIM kar­tou. Ap­li­ká­cia je voľ­ne stiah­nu­teľ­ná z ob­cho­du Goog­le Play. SIM kar­ty, kto­ré bu­de Te­le­kom bez­plat­ne vy­mie­ňať, zá­ro­veň pod­po­ru­jú sie­te štvr­tej ge­ne­rá­cie. Zoz­nam pod­po­ro­va­ných te­le­fó­nov s ak­tua­li­zo­va­ným fir­mvé­rom je uve­de­ný na strán­ke www.te­le­kom.sk/mywallet. V sú­čas­nos­ti je pod­po­ro­va­ných už 9 mo­de­lov (Sam­sung S5 a So­ny Expe­ria Z1 Com­pact bu­dú ofi­ciál­ne pod­po­ro­va­né v blíz­kom ča­se), pri­čom ne­chý­ba­jú ce­no­vo dos­tup­né mo­de­ly, ako aj mo­de­ly stred­nej či naj­vyš­šej ka­te­gó­rie.

telekom peter helexa.jpg

Pla­tob­ná kar­ta MyWallet Card

Pr­vá pla­tob­ná kar­ta, kto­rá je dos­tup­ná v mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke MyWallet, je MyWallet Card. Ide o pred­pla­te­nú do­bí­ja­ciu pla­tob­nú kar­tu Mas­ter­Card, kto­rá je pos­ky­to­va­ná spo­loč­nos­ťou Clic­kan­dBuy (dcér­ska spo­loč­nosť Deutsche Te­le­ko­mu). Kar­tu mož­no za vý­hod­ných pod­mie­nok jed­no­du­cho vy­žia­dať pros­tred­níc­tvom on-li­ne for­mu­lá­ra, pri­čom sa do nie­koľ­kých de­sia­tok mi­nút ak­ti­vu­je v MyWallet. Nás­led­né ju mož­no do­biť ban­ko­vým pre­vo­dom - zá­kaz­ník te­da mi­nie len toľ­ko pe­ňa­zí, koľ­ko pred­tým na kar­tu vlo­žil.

Po ak­ti­vo­va­ní a do­bi­tí kar­ty MyWallet Card sa dá mo­bil­ný te­le­fón pou­ží­vať ako štan­dar­dná bez­kon­tak­tná pla­tob­ná kar­ta a za­pla­tiť je­ho pril­ože­ním na bez­kon­takt­ný pla­tob­ný ter­mi­nál pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu Pay­Pass (prib­liž­ne 20 000 ter­mi­ná­lov na Slo­ven­sku). Sú tak za­cho­va­né vý­ho­dy bez­kon­tak­tných pla­tob­ných ka­riet bez nut­nos­ti hľa­da­nia pe­ňa­žen­ky či pla­tob­ných ka­riet – na všet­ko pos­ta­čí smar­tfón, kto­rý je stá­le po­ru­ke.

mywallet platba.jpg

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter