Gigabitový internet pre domácnosti za cenu bežného internetu

Spo­loč­nosť ANTIK Te­le­com pri­ne­sie na vý­chod­né a stred­né Slo­ven­sko gi­ga­bi­to­vý inter­net. Už od augus­ta spus­tí ANTIK vo väč­ši­ne svoj­ho op­tic­ké­ho pok­ry­tia gi­ga­bi­to­vý inter­net bez zvý­še­nia me­sač­ných pop­lat­kov spo­lu pre viac ako 110-ti­síc exis­tu­jú­cich ale­bo no­vých klien­tov.

„Gi­ga­bi­to­vý inter­net pri­ne­sie­me bez zvý­še­nia me­sač­ných pop­lat­kov, či­že za do­te­raj­ších 17,92 eura dos­ta­ne klient op­tic­ký inter­net s rých­los­ťou až 1 Gb/s, bez­plat­né te­le­fo­no­va­nie aj di­gi­tál­nu te­le­ví­ziu," vy­svet­ľu­je Pe­ter Blaas zo spo­loč­nos­ti ANTIK Te­le­com. „Gi­ga­bi­to­vé pri­po­je­nie po­va­žu­je­me za sú­časť pri­ro­dze­né­ho vý­vo­ja po­trieb mo­der­nej do­mác­nos­ti, keď do­te­raj­ší tech­no­lo­gic­ký li­mit 100 Mb/s sa pri ras­te dá­to­vých pre­no­sov, naj­mä vi­dea, stá­va pos­tup­ne ob­me­dzu­jú­cim."

Za up­gra­de na 1 Gb/s bu­de Antik vy­be­rať jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok 19,90 eura, splat­ný až pri zria­de­ní zrý­chle­né­ho inter­ne­tu. Gi­ga­bi­to­vé pri­po­je­nie za­čne Antik zria­ďo­vať naj­nes­kôr od 1. 8. 2014. Ultra­rých­le inter­ne­to­vé služ­by bu­dú v tom­to ro­ku k dis­po­zí­cii v Ko­ši­ciach, Hu­men­nom, Strop­ko­ve, Svi­te, Tre­bi­šo­ve, Vra­no­ve nad Top­ľou, Veľ­kých Ka­pu­ša­noch a Ža­rno­vi­ci. Kon­krét­nu dos­tup­nosť si zá­ujem­co­via mô­žu ove­riť na www.antik.sk.

Zdroj: ANTIK Telecom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter