Telekom spustil 4G (LTE) sieť v Bratislave

Te­le­kom v tom­to týž­dni štar­tu­je pos­tup­né pok­rý­va­nie sig­ná­lom LTE v Bra­tis­la­ve a už onedl­ho sa mô­žu na rých­le sur­fo­va­nie cez 4G te­šiť aj zá­kaz­ní­ci v Ko­ši­ciach.

Na­sa­dzo­va­nie tech­no­ló­gie štvr­tej ge­ne­rá­cie v hlav­nom mes­te bu­de pre­bie­hať po jed­not­li­vých mest­ských čas­tiach v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich týž­dňov. Od dneš­né­ho dňa sa 4G sieť ob­ja­ví v Dúb­rav­ke a Karlo­vej Vsi, nes­kôr bu­de nas­le­do­vať No­vé Mes­to a Ru­ži­nov, na zá­ver bu­de pok­ry­tá Petr­žal­ka a Sta­ré Mes­to. V uve­de­ných čas­tiach Bra­tis­la­vy bu­de pou­ži­tá frek­ven­cia 2600 MHz so šír­kou ka­ná­la 20 MHz a teo­re­tic­ký­mi maxima­mi downstrea­mu až 150 Mb/s, resp. upstrea­mu 50 Mb/s. Pod­ľa inter­ných tes­tov do­sa­hu­je rých­losť downstrea­mu od 60 až do 130 Mb/s, pri­čom upstream sa dr­žal na úrov­ni 30 - 35 Mb/s.

Slo­vak Te­le­kom od­štar­to­val pl­no­hod­not­nú ce­los­lo­ven­skú pre­vádz­ku 4G sie­te (LTE) 15. no­vem­bra 2013. Od kon­ca ro­ka 2013 ju mô­že vy­uží­vať 23,7 % oby­va­te­ľov Slo­ven­ska v 31 mes­tách: Bá­nov­ce nad Beb­ra­vou, Ban­ská Bys­tri­ca, Boj­ni­ce, Brez­no, Dol­ný Ku­bín, Ga­lan­ta, Han­dlo­vá, Hlo­ho­vec, Hu­men­né, Leo­pol­dov, Le­vi­ce, Lip­tov­ský Mi­ku­láš, Mar­tin, Nit­ra, No­vé Mes­to nad Vá­hom, No­vé Zá­mky, Par­ti­zán­ske, Pieš­ťa­ny, Pop­rad, Pre­šov, Prie­vi­dza, Ru­žom­be­rok, Se­reď, Slád­ko­vi­čo­vo, Spiš­ská No­vá Ves, Ša­ľa, To­poľ­ča­ny, Tr­na­va, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom, Ži­li­na.

Sú­vi­sia­ci člá­nok:

(Vi­deo) Pr­vý test 4G sie­te v Bra­tis­la­ve od Slo­vak Te­le­kom

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter