Orange prináša v cloude 2 nové služby: Office 365 a Správa mobilných zariadení

Oran­ge obo­ha­cu­je svo­ju po­nu­ku o dve no­vé služ­by, kto­ré mô­žu zá­kaz­ní­ci vy­uží­vať v clou­de. Pri­ná­ša ba­lí­ky slu­žieb pre kan­ce­lá­riu Of­fi­ce 365 a rie­še­nie na sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní. Dvo­ma no­vý­mi sof­tvé­ro­vý­mi služ­ba­mi Oran­ge roz­ši­ru­je por­tfó­lio svo­jich clou­do­vých rie­še­ní, kto­ré od ro­ku 2012 pos­ky­tu­je v Oran­ge­Tech Par­ku.

No­vý­mi služ­ba­mi Of­fi­ce 365 a Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní chce Oran­ge os­lo­viť pre­dov­šet­kým zá­kaz­ní­kov, kto­rých cie­ľom je op­ti­ma­li­zo­vať svo­je fi­rem­né nák­la­dy. Zá­kaz­ní­ci to­tiž s clou­do­vou služ­bou zís­ka­va­jú via­ce­ré vý­ho­dy - fi­nan­čné a ča­so­vé ús­po­ry, ale aj neob­me­dze­ný prís­tup k služ­bám a do­ku­men­tom od­kiaľ­koľ­vek, kde je pri­po­je­nie na inter­net. Jed­na z hlav­ných vý­hod, kto­ré Oran­ge pri­ná­ša zá­kaz­ní­kom, je aj ba­lík 500 MB pred­pla­te­ných dát, kto­ré zís­ka­jú so služ­bou Of­fi­ce 365 už v rám­ci me­sač­né­ho pop­lat­ku. Služ­by Of­fi­ce 365 a Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní sú dos­tup­né za me­sač­ný pop­la­tok a te­raz ich mô­žu zá­kaz­ní­ci mať na je­den me­siac bez pop­lat­kov.

Clou­do­vé rie­še­nie Of­fi­ce 365 pri­ná­ša zá­kaz­ní­kom ba­lík ob­ľú­be­ných kan­ce­lár­skych slu­žieb v kom­bi­ná­cii s 500 MB pred­pla­te­ných dát na je­ho vy­uží­va­nie v me­sač­nom pop­lat­ku. Zá­kaz­ník tak po za­kú­pe­ní zís­ka kom­plet­nú služ­bu, s kto­rou bu­de mať vždy k dis­po­zí­cii ak­tuál­ne ver­zie ap­li­ká­cií Mic­ro­soft Of­fi­ce, ako nap­rík­lad Word, Excel a iné, ale aj e-mai­lo­vú schrán­ku či mož­nosť uk­la­dať si a zdie­ľať do­ku­men­ty vo webo­vej lo­ka­li­te. Služ­ba je vďa­ka pred­pla­te­né­mu ob­je­mu dát prip­ra­ve­ná na pou­ží­va­nie ke­dy­koľ­vek. Služ­ba Of­fi­ce 365 je v Oran­gei dos­tup­ná v dvoch pro­duk­to­vých lí­niách - Bu­si­ness Li­ne a En­terpri­se Li­ne. Na zá­kla­de poč­tu li­cen­cií a roz­sa­hu fun­kcio­na­lít má zá­kaz­ník k dis­po­zí­cii spo­lu šty­ri ba­lí­ky služ­by, a to už od 6 eur me­sač­ne.

Of­fi­ce 365

ba­lík
Bu­si­ness Light

ba­lík
Bu­si­ness

ba­lík
En­terpri­se Light

ba­lík

En­terpri­se

Ak­ti­vač­ný pop­la­tok

0 €

0 €

0 €

0 €

Me­sač­ný pop­la­tok

6 €

14 €

9 €

24 €

Me­sač­ný pop­la­tok za­hŕňa aj dá­to­vý ba­lík s ob­je­mom 500 MB, pou­ži­teľ­ný na prá­cu s Of­fi­ce 365. Pod­rob­nos­ti o ob­sa­hu jed­not­li­vých ba­lí­kov sú dos­tup­né na www.cloud­pre­biz­nis.sk.

Dru­há clou­do­vá služ­ba je Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pod­ni­ka­te­ľom a fir­mám pri­ná­ša v clou­de prak­tic­ké rie­še­nie umož­ňu­jú­ce nas­ta­viť fi­rem­né te­le­fó­ny na di­aľ­ku. Služ­ba umož­ňu­je nap­rík­lad jed­no­du­cho za­slať nas­ta­ve­nia na pri­jí­ma­nie e-mai­lov do za­ria­de­nia za­mes­tnan­ca, mož­nosť po­vo­liť či za­ká­zať pou­ží­va­nie niek­to­rých fun­kcio­na­lít ale­bo uzam­knúť te­le­fón v prí­pa­de stra­ty či krá­de­že. Služ­ba je ak­tuál­ne dos­tup­ná v zá­klad­nom ba­lí­ku Štart za me­sač­ný pop­la­tok 1,59 eura na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Oran­ge k to­mu zá­kaz­ní­ko­vi pri­ba­lí aj 10 MB dát na zá­lo­ho­va­nie a je­den ba­lík služ­by pre ad­mi­nis­trá­to­ra služ­by bez­plat­ne.

Sprá­va mo­bil­ných za­ria­de­ní

Štart

Ak­ti­vač­ný pop­la­tok

0 €

Me­sač­ný pop­la­tok na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa

1,59 €

Úlož­ný pries­tor na zá­lo­ho­va­nie dát (kon­tak­tov a ka­len­dá­ra) z te­le­fó­nu

10 MB

Zá­kaz­ník si mô­že obe clou­do­vé služ­by Oran­geu za­kú­piť pros­tred­níc­tvom por­tá­lu Cloud pre biz­nis na www.cloud­pre­biz­nis.sk.

Zdroj: Orange


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter