Slovenská pošta môže byť virtuálnym operátorom

Slo­ven­ská poš­ta mô­že byť tre­tím vir­tuál­nym ope­rá­to­rom. Pri prie­ni­ku na te­le­ko­mu­ni­kač­ný trh sa spo­lie­ha aj na zna­losť znač­ky, uvá­dza pon­del­ňaj­šie vy­da­nie Hos­po­dár­skych no­vín. "Má­me zá­ujem," potvr­dil v roz­ho­vo­re pre Hos­po­dár­ske no­vi­ny ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Slo­ven­skej poš­ty To­máš Druc­ker. Ako zá­ro­veň do­dal, dô­le­ži­té je, aby ta­ká­to no­vá ak­ti­vi­ta pre nich vy­šla ako efek­tív­na. De­fi­ni­tív­ne roz­hod­nu­tie by pod­ľa ne­ho ma­lo pad­núť v prie­be­hu nie­koľ­kých týž­dňov.

Dô­vod je jed­no­du­chý - štát­na ak­ciov­ka má naj­väč­šiu po­boč­ko­vú sieť. Ak si ju chcú pod­ľa Druc­ke­ra udr­žať, mu­sia hľa­dať kom­plexné služ­by pre zá­kaz­ní­kov. Na dru­hej stra­ne sa však fir­ma na pr­vý poh­ľad púš­ťa do po­mer­ne nes­tá­le­ho biz­ni­su. Úspeš­nosť do­te­raj­ších vir­tuál­nych ope­rá­to­rov bo­la len 50-per­cen­tná, z pô­vod­ne šty­roch zos­ta­li na tr­hu len dva­ja, a to Fun­Fón a Tes­co Mo­bi­le, upo­zor­ňu­jú Hos­po­dár­ske no­vi­ny. Tí ma­jú za­tiaľ prib­liž­ne 200 tis. zá­kaz­ní­kov, čo je stá­le len zlo­mok z tých, kto­rí vy­uží­va­jú služ­by troch veľ­kých hrá­čov. "Pre vir­tuál­nych ope­rá­to­rov tu je ma­lý trh a veľ­kí tvo­ria dos­ta­toč­nú po­nu­ku," kon­šta­to­val od­bor­ník na IT a ve­dú­ci ča­so­pi­su Tech­box Ro­man Ca­lík.

Ok­rem to­ho mô­že svo­ju úlo­hu zoh­rá­vať aj kon­zer­va­tív­ny prís­tup Slo­vá­kov, kto­rí čo­raz vo väč­šej mie­re ve­ria ove­re­ným, za­beh­nu­tým znač­kám. Prá­ve ten­to fak­tor však dá­va poš­te, na roz­diel od os­tat­ných, kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Ako vy­svet­lil šéf­re­dak­tor ča­so­pi­su PC Re­vue On­drej Mac­ko, naj­mä star­ší ľu­dia si to­tiž eš­te z mi­nu­los­ti spá­ja­jú jej pre­po­je­nie s te­le­ko­mu­ni­ká­cia­mi. A pre­to má pod­ľa ne­ho na tr­hu šan­cu us­pieť.

Od­bor­ní­ci na te­le­ko­mu­ni­kač­ný sek­tor tak vi­dia v prí­pad­nom roz­hod­nu­tí poš­ty pos­ky­to­vať služ­by mo­bil­né­ho vir­tuál­ne­ho ope­rá­to­ra skôr po­zi­tí­va ako ne­ga­tí­va. "Slo­ven­ská poš­ta má šan­cu stať sa sil­ným vir­tuál­nym ope­rá­to­rom. Má to­tiž ob­rov­skú sieť po­bo­čiek a dô­ve­ru ľu­dí, čo mô­že byť roz­ho­du­jú­ce pre ús­pech," vy­svet­lil pre Hos­po­dár­ske no­vi­ny Ca­lík.

Aby sa ním však sku­toč­ne aj moh­la stať, mu­sí spo­lup­ra­co­vať s niek­to­rým z veľ­kých ope­rá­to­rov. Druc­ker ro­ko­va­nia kon­kre­ti­zo­vať nech­cel. Ako však do­dal, spo­lup­rá­ca je mož­ná s kto­rým­koľ­vek z ope­rá­to­rov, zá­vi­sí to od vzá­jom­ných oča­ká­va­ní a pod­mie­nok. "Spo­lup­rá­ca s no­vým ope­rá­to­rom pre nás pred­sta­vu­je po­ten­ciál­ne aj mož­nosť zú­čas­tne­nia sa na pod­ni­ka­ní no­vé­ho ope­rá­to­ra," do­dal. Ako potvr­dil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Swanu Mi­ros­lav Stre­čan­ský, s fir­mou už ro­ku­jú o spo­lup­rá­ci.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter