Telefónica zaplatila druhú časť úhrady za frekvencie

Spo­loč­nosť Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia, s. r. o. ako pr­vá z mo­bil­ných ope­rá­to­rov, za­pla­ti­la na účet Úra­du pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) dru­hú po­lo­vi­cu jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy vo vý­ške 20,15 mil. eur za pri­de­le­né frek­ven­cie.

"Spo­loč­nosť si tým­to spl­ni­la svo­ju po­vin­nosť sta­no­ve­nú v po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čných pá­siem 800 MHz a 1800 MHz," in­for­mo­val v pon­de­lok ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro.

Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom, SWAN a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia za­pla­ti­li za­čiat­kom ro­ka na účet re­gu­lá­to­ra za pri­de­le­nie frek­ven­cií, kto­ré si vy­dra­ži­li v elek­tro­nic­kej auk­cii, pr­vú po­lo­vi­cu jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy spo­lu vo vý­ške 81,94 mil. eur. "Dru­hú po­lo­vi­cu sú po­vin­ní za­pla­tiť do kon­ca má­ja," uzav­rel Vav­ro s tým, že tie­to príj­my sú príj­ma­mi štát­ne­ho roz­poč­tu.

Vý­be­ro­vé ko­na­nie za­ča­lo 28. augus­ta mi­nu­lé­ho ro­ka, keď pred­chod­ca RÚ, Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR zve­rej­nil vý­zvu na pred­kla­da­nie po­núk na vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií zo spo­mí­na­ných frek­ven­čných pá­siem. Všet­ky po­vo­le­nia vy­dal TÚ SR 30. de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Na trh pri­chá­dza te­le­fón Ho­nor 7 Pre­mium Gold lep­šia ver­zia Ho­no­ru 7
Značka mobilných telefónov Honor predstavuje vylepšenú verziu svojho 5,2 "smartphonu Honor 7. čítať »
 
ČR: Sviž­ná zá­ba­va: AOC pred­sta­vu­je 4K mo­ni­tor s tech­no­ló­giou Adap­ti­ve-Sync
Společnost AOC představuje nový 4K UHD monitor U2879VF, kombinující vysokou kvalitu obrazu s elegantním designem a rychlým HDMI 2.0 konektorem. čítať »
 
ČR: ASUS RT-AC88U - rou­ter s rých­los­ťou až 3167 Mb/s, her­ným ak­ce­le­rá­to­rom a ôs­mi­mi por­ta­mi Gi­ga­bit LAN
ASUS představil dvoupásmový bezdrátový 802.11ac router RT-AC88U s anténami v konfiguraci 4x4 (čtyři pro příjem, čtyři pro přenos). čítať »
 
Bo­nu­so­vý kre­dit pre dr­ži­te­ľov Pri­ma ka­riet a zľa­va na služ­by na op­ti­ke
Rodiny, ktoré s obľubou využívajú službu Navzájom zadarmo, sa môžu tešiť z ďalšej novinky, vďaka ktorej je táto služba ešte výhodnejšia. čítať »
 
ČR: Čes­ká te­le­ví­zia si vy­bra­la Veeam Avai­la­bi­li­ty Sui­te pre za­bez­pe­če­nie pre­vádz­ky nep­retr­ži­té­ho te­le­víz­ne­ho vy­sie­la­nia
Veeam® Software, inovativní poskytovatel Řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise™), dnes oznámil, že Česká televize implementovala Veeam Availability Suite pro správnou a nepřetržitou funkčnost kritických aplikací a systémů. čítať »
 
Vy­skla­daj­te si vy­sní­va­ný smar­tfón s Pou­káž­ka­mi na za­ria­de­nie
O2 už viac ako dva roky umožňuje zákazníkom získať vďaka bonusom na telefón aj viac zariadení k jednému O2 Paušálu. čítať »
 
ČR: iNELS v New Del­hi
Hlavní město Indie New Dehli otevřelo dveře modernímu projektu Smart City. A česká firma ELKO EP se uchází o výběrové řízení jako dodavatel výrobků. čítať »
 
TP-LINK expan­du­je na trh smar­tfó­nov so za­ria­de­ním Nef­fos
Spoločnosť TP-LINK, najväčší svetový dodávateľ zariadení pre bezdrôtové siete Wi-Fi, nedávno predstavila novú sériu inteligentných telefónov s označením Neffos. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter