ST, SWAN a Orange Slovensko majú právoplatné povolenia

Spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko, a. s., Slo­vak Te­le­kom, a. s. a SWAN, a. s. ma­jú prá­vop­lat­né po­vo­le­nia, kto­rý­mi im Úrad pre re­gu­lá­ciu elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií a poš­to­vých slu­žieb (RÚ) ur­čil pod­mien­ky pou­ží­va­nia pri­de­le­ných frek­ven­cií. Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca úra­du Ro­man Vav­ro, je to len časť po­vo­le­ní, kto­ré RÚ vy­dá ope­rá­to­rom na zá­kla­de ich žia­dos­tí. Zá­ro­veň do­dal, že spo­loč­nos­ti SWAN a ST už ma­jú všet­ky pot­reb­né po­vo­le­nia.

"Dr­ži­te­lia po­vo­le­ní sú po­vin­ní štvrťroč­ne pred­lo­žiť RÚ preh­ľad pre­vádz­ko­va­ných a zru­še­ných zá­klad­ňo­vých sta­níc," uvie­dol Vav­ro s tým, že v prí­pa­de pás­ma 800 MHz mu­sia pí­som­ne ozná­miť aj umies­tne­nie kaž­dej zá­klad­ňo­vej sta­ni­ce naj­nes­kôr tri pra­cov­né dni pred jej pred­pok­la­da­ným ter­mí­nom spo­jaz­dne­nia.

Pod­ľa všeo­bec­ne zá­väz­né­ho práv­ne­ho pred­pi­su bu­dú dr­ži­te­lia po­vo­le­ní od 1. ja­nuá­ra 2016 štvrťroč­ne pla­tiť úh­ra­dy za pou­ží­va­nie frek­ven­cií v pri­de­le­ných frek­ven­čných pás­mach. Spo­loč­nos­ti Oran­ge Slo­ven­sko na­do­bud­lo práv­nop­lat­nosť po­vo­le­nie pou­ží­vať frek­ven­cie v pás­me 2 600 MHz 17. mar­ca. Po­vo­le­nie pre pás­ma 800 MHz a 2 600 MHz pre Slo­vak Te­le­kom je prá­vop­lat­né od 18. mar­ca a mo­bil­ný ope­rá­tor SWAN má prá­vop­lat­né po­vo­le­nie pre pás­mo 1 800 MHz od 1. ap­rí­la.

Oran­ge Slo­ven­sko, Slo­vak Te­le­kom, SWAN a Te­le­fó­ni­ca Slo­va­kia za­pla­ti­li za­čiat­kom ro­ka na účet re­gu­lá­to­ra za pri­de­le­nie frek­ven­cií, kto­ré si vy­dra­ži­li v elek­tro­nic­kej auk­cii, pr­vú po­lo­vi­cu jed­no­ra­zo­vej úh­ra­dy spo­lu vo vý­ške 81,94 mil. eur. "Ope­rá­to­ri si tým­to spl­ni­li svo­ju pr­vú po­vin­nosť sta­no­ve­nú v po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií z frek­ven­čných pá­siem 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Dru­hú po­lo­vi­cu sú po­vin­ní za­pla­tiť do kon­ca má­ja," uvie­dol Vav­ro.

Vý­be­ro­vé ko­na­nie za­ča­lo 28. augus­ta mi­nu­lé­ho ro­ka, keď pred­chod­ca RÚ, Te­le­ko­mu­ni­kač­ný úrad (TÚ) SR zve­rej­nil vý­zvu na pred­kla­da­nie po­núk na vy­da­nie in­di­vi­duál­nych po­vo­le­ní na pou­ží­va­nie frek­ven­cií zo spo­mí­na­ných frek­ven­čných pá­siem. Všet­ky po­vo­le­nia vy­dal TÚ SR 30. de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter