Telekom spúšťa triple-play za 20 € a lacnejšie paušály Happy

Te­le­kom uve­die 1. ap­rí­la 2014 naj­väč­šie zme­ny v po­nu­ke slu­žieb od in­teg­rá­cie spo­loč­nos­tí v ro­ku 2010: zjed­no­du­ší po­nu­ku hla­so­vých, inter­ne­to­vých a TV slu­žieb na tri prog­ra­my.

Pri inter­ne­to­vých služ­bách bu­dú vy­tvo­re­né tri prog­ra­my - Inter­net M, L a XL. Ce­ny prog­ra­mov sú od­stup­ňo­va­né pod­ľa rých­los­tí, pri­čom Te­le­kom bu­de zá­kaz­ní­ko­vi po­nú­kať naj­vyš­šiu dos­tup­nú tech­no­ló­giu v je­ho ob­las­ti. Sú­čas­ťou prog­ra­mov bu­de aj Ro­di­čov­ská kon­tro­la za­dar­mo.

Prog­ram

Ob­jem dát

Me­sač­ný pop­la­tok

ADSL

VDSL

Op­ti­ka

Inter­net XL

Neob­me­dze­ný

20 €

10 / 1 Mbps

50 / 5 Mbps

100 / 10 Mbps

Inter­net L

Neob­me­dze­ný

15 €

5 / 0,5 Mbps

20 / 2 Mbps

40 / 4 Mbps

Inter­net M

Neob­me­dze­ný

10 €

2 / 0,5 Mbps

4 / 0,5 Mbps

6 / 0,5 Mbps

Pri TV služ­bách bu­de po­nu­ka za­me­ra­ná na tri prog­ra­my - Ma­gio TV M, L a XL. Prog­ra­my sú po­dob­ne od­stup­ňo­va­né ako pri inter­ne­te, zá­kaz­ník zís­ka bo­nu­sy, ako je nap­rík­lad Ma­gio Go Plus, Ar­chív, HBO či Ci­ne­max na tri me­sia­ce za­dar­mo.

Prog­ram

Me­sač­ný pop­la­tok

IPTV

Sat

Ma­gio TV XL

20 €

100+ ka­ná­lov

-

Ma­gio TV L

15 €

77 ka­ná­lov

61 ka­ná­lov

Ma­gio TV M

10 €

57 ka­ná­lov

43 ka­ná­lov

Pri hla­so­vých služ­bách už od 1. feb­ruára 2014 pla­tí no­vá po­nu­ka so zhod­ný­mi at­ri­bút­mi: zjed­no­du­še­ná na tri prog­ra­my a tie is­té ce­ny. Od 1. ap­rí­la 2014 dôj­de iba k pre­me­no­va­niu prog­ra­mov na XL (Do­ma Hap­py Ne­ko­neč­no),
L (Do­ma Hap­py 400) a M (Do­ma Hap­py 100).

Prog­ram

Me­sač­ný pop­la­tok

Pev­ná sieť

Do mo­bil­ných sie­tí

Do­ma Hap­py XL

20 €

neob­me­dze­ne

Neob­me­dze­ne

Do­ma Hap­py L

15 €

neob­me­dze­ne

400 mi­nút

Do­ma Hap­py M

10 €

sla­bá pre­vádz­ka

100 mi­nút

Ba­lí­ky doub­le-play a trip­le-play na pev­nej sie­ti

Vý­ho­dy no­vej po­nu­ky sa zá­kaz­ní­kom pre­ja­via aj pri kom­bi­ná­cii slu­žieb. Už pri dvoch pev­ných služ­bách mož­no zís­kať za­ují­ma­vé zľa­vy.

Prog­ram

1 služ­ba

2 služ­by

XL

20 €

32 €

L

15 €

24 €

M

10 €

16 €

Pri dvoch pev­ných služ­bách sú k dis­po­zí­cii roz­lič­né kom­bi­ná­cie slu­žieb, ako nap­rík­lad M+M za 16 €, M+L za 20 €, L+L za 24 €, L+XL za 28 € či XL+XL za 32 €. Pos­tup o je­den prog­ram vy­ššie ale­bo niž­šie v ba­lí­ku doub­le-play je o 4 €.

Naj­väč­šie be­ne­fi­ty pla­tia pri trip­le-play: čím viac slu­žieb zá­kaz­ník má, tým ho vy­jdú lac­nej­šie. Tre­tia služ­ba je za mi­ni­mál­ny dop­la­tok k po­nu­ke doub­le-play.

Prog­ram

1 služ­ba

2 služ­by

3 služ­by

XL

20 €

32 €

38 €

L

15 €

24 €

29 €

M

10 €

16 €

20 €

(+/- 4 €) (+/- 3 €)

Zá­klad­ná po­nu­ka trip­le-play štar­tu­je na úrov­ni 20 € za tri prog­ra­my M, 29 € za tri prog­ra­my L a 38 € za tri naj­vyš­šie prog­ra­my XL.

V po­nu­ke trip­le-play si mož­no vy­tvo­riť ba­lík z de­via­tich mož­ných prog­ra­mov. Zá­kaz­ník si kom­bi­nu­je aj prog­ra­my ľu­bo­voľ­nej úrov­ne. Zá­klad­ná po­nu­ka trip­le-play (tri prog­ra­my M) sto­jí 20 €. Ak chce zá­kaz­ník dva prog­ra­my M a je­den L, ba­lík je za 23 €. Pri jed­nom prog­ra­me M a dvoch prog­ra­moch L sto­jí ba­lík 26 €. Pri trip­le-play sa me­ní ce­na ba­lí­ka pri zme­ne o jed­nu úro­veň služ­by o 3 €.

Inter­net

TV

Hlas

Ce­na

Inter­net XL

TV XL

Do­ma Hap­py XL

38 €

Inter­net L

TV L

Do­ma Hap­py L

29 €

Inter­net M

TV M

Do­ma Hap­py M

20 €

(+/- 3 €)

(+/- 3 €)

Kom­bi­no­vať mož­no prog­ra­my ľu­bo­voľ­ných veľ­kos­tí, nap­rík­lad:

- Inter­net M, TV M, Do­ma Hap­py XL za 26 €.
- Inter­net L, TV XL a Do­ma Hap­py M za 29 €.
- Inter­net XL, TV XL a Do­ma Hap­py M za 32 €

No­vin­ky pre Hap­py

Od 1. ap­rí­la 2014 uve­die Te­le­kom dve no­vin­ky pre pau­šá­ly Hap­py. Pr­vou bu­de od­pus­te­nie pop­lat­ku za vo­la­nia do EÚ a USA pre zá­kaz­ní­kov predl­žu­jú­cich si zmlu­vu s ak­cio­vým te­le­fó­nom i bez ne­ho. Do EÚ a USA mô­žu vo­lať hneď za 9 cen­tov za mi­nú­tu.

Vý­znam­nou no­vin­kou je aj uve­de­nie niž­ších cien pre Hap­py bez ak­cio­vé­ho te­le­fó­nu. Zá­kaz­ník mô­že ušet­riť až 8 € me­sač­ne pod­ľa zvo­le­né­ho prog­ra­mu:

Prog­ram

Zľa­va bez ak­cio­vé­ho te­le­fó­nu

Me­sač­ný pop­la­tok

Hap­py XS

1 €

8,99 €

Hap­py S

2 €

14,99 €

Hap­py M

4 €

19,99 €

Hap­py L

4 €

25,99 €

Hap­py XL vo­la­nia

4 €

25,99 €

Hap­py XL

6 €

33,99 €

Hap­py XXL

8 €

46,99 €

Zdroj: Telekom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Swan bu­de vy­stu­po­vať pod me­nom Swan Mo­bi­le
Spoločnosť Swan, ktorá v spolupráci so Slovenskou poštou prevádzkuje mobilného operátora 4ka, bude na slovenskom trhu pôsobiť pod novým obchodným menom Swan Mobile, a. s. čítať »
 
No­vý lo­ká­tor GPS s neob­me­dze­ným dá­to­vým ba­lí­kom od Oran­geu
Pre rodičov detí alebo príbuzných starších ľudí je určená novinka, vďaka ktorej získajú väčší pocit pokoja a istoty, že ich najbližší sú v bezpečí, aj keď s nimi práve nie sú. čítať »
 
Pred­pla­te­né te­le­fón­ne kar­ty mož­no za­nik­nú
Nad používaním predplatených telefónnych kariet sa zmráka. Povedal to minister financií Peter Kažimír po piatkovom rokovaní rady Ecofin, t. j. ministrov financií členských krajín EÚ. čítať »
 
Na Slo­ven­sku je už 100-ti­síc 4ká­rov
Presne po štvrťroku a 4 dňoch od začiatku predaja produktu Moja 4ka sa podarilo štvrtému mobilnému operátorovi získať 100-tisíc zákazníkov. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v mo­bil­nej sie­ti
Telekom na Štedrý deň v mobilnej sieti opäť zaznamenal medziročný nárast počtu odoslaných SMS správ, multimediálnych správ a hovorov. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom od ja­nuá­ra me­ní ve­de­nie, Mi­ros­lav Ma­jo­roš od­chá­dza
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Skupiny Slovak Telekom (ST) Miroslav Majoroš odíde z pozície generálneho riaditeľa ku koncu decembra tohto roku. čítať »
 
O2 tes­tu­je tech­no­ló­giu LTE Ad­van­ced
O2 aktuálne vo vybraných častiach Bratislavy testuje mobilnú technológiu LTE Advanced. Táto technológia umožňuje zvýšiť rýchlosť sťahovania a odosielania dát v 4G sieti od O2. čítať »
 
V Bra­tis­la­ve štar­tu­je pi­lot­ný pro­jekt di­gi­tál­ne­ho roz­hla­so­vé­ho vy­sie­la­nia
Towercom v spolupráci s RTVS začína novú éru digitálneho rozhlasového vysielania. Od 15. decembra 2015 spustil skúšobnú prevádzku vysielania v novom štandarde T-DAB+, ktorý umožňuje efektívnejšie využitie frekvenčného spektra a poskytuje väčší priestor na šírenie ďalších rozhlasových staníc, vyššiu kvalitu zvuku a ďalšie doplnkové funkcie. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter